اخبار و رویدادها - آرشیو

داوطلبان سلامت بازوهای کمکی ارائه خدمات بهداشتی فعال در مناطق شهری هستند
مشاور علمی مشارکتهای اجتماعی دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت در مراسم تقدیر از داوطلبین و خیرین سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان نمود:

داوطلبان سلامت بازوهای کمکی ارائه خدمات بهداشتی فعال در مناطق شهری هستند

مشاور علمی مشارکتهای اجتماعی دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت در مراسم تقدیر از داوطلبین و خیرین سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه از داوطلبان سلامت با عنوان بازوهای کمکی ارائه خدمات بهداشتی فعال در مناطق شهری نام برد

ادامه مطلب

مناقصه عمومی واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷شهریور و مدرس

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب