معرفی ریاست

دکتر محمود کریمی

سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه

مقطع تخصصی: دکتری PHD
رشته تخصصی: آموزش بهداشت

مرتبه علمی: دانشیار
متولد: ۱۳۵۳/۶/۱
تلفن: ۴۸۵۰۱۱۱۰-۰۸۶