معرفی ریاست

دکتر مهدی مصری

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه
مقطع تخصصی: دکتری تخصصی
رشته تخصصی: پزشکی قانونی

فلوشیپ سم شناسی بالینی
مرتبه علمی: استادیار
متولد 1348 در اسفراین
تلفن: 48501110
ایمیل: mesrimd@gmail.com