اخبار و رویدادها - آرشیو

فراخوان جذب نیرو در رشته شغلی خدمات در ساوه، زرندیه و غرق آباد (تمدید شد)

فراخوان جذب نیرو در رشته شغلی خدمات در ساوه، زرندیه و غرق آباد (تمدید شد) جدید

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق شرکت بهینه سازان راه حقیقت و شرکت برزین رهاب آبادیس در رشته شغلی خدمات افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی(خرید خدمت) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب
آگهی واگذاری انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

آگهی واگذاری انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ( نقلیه ) ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شماره ۲۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۸ را به صورت حجمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یکسال واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ادامه مطلب
آگهی فراخوان واگذاری انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) معاونت بهداشت

آگهی فراخوان واگذاری انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) معاونت بهداشت

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شماره ۲۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۷ را به صورت حجمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یکسال واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب
آئین بهره‌برداری "سالن بافت‌شناسی" و "سالن تشریح" پردیس دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد

آئین بهره‌برداری "سالن بافت‌شناسی" و "سالن تشریح" پردیس دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه گفت: با هزینه کرد یک هزار میلیارد ریالی، تمام زیرساخت های مورد نیاز فعالیت دانشجویان در پردیس این دانشکده تکمیل شد.

ادامه مطلب
آگهی واگذاری پروژه "توسعه بیمارستان امام رضا(ع) از ۳۲ به ۶۴ تخت"

آگهی واگذاری پروژه "توسعه بیمارستان امام رضا(ع) از ۳۲ به ۶۴ تخت"

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه "توسعه بیمارستان امام رضا (ع) از ۳۲ به ۶۴ تخت" از طریق واگذاری به بخش غیردولتی به استناد دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) اقدام نماید. متقاضیان می توانند پس از مطالعه مشخصات پروژه ها در سایت این دانشکده به آدرس http://savehums.ac.ir (فایل پیوست میباشد) پیشنهادات خود را به صورت حضوری و مکتوب ارائه نمایند.

ادامه مطلب
دریافت تندیس  "دانشگاه‌های  در مسیر رشد و توسعه " سال ۱۴۰۱
افتخاری دیگر برای دانشکده علوم پزشکی ساوه:

دریافت تندیس "دانشگاه‌های در مسیر رشد و توسعه " سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه در ششمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که دوم و سوم خردادماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، با اهداء لوح سپاس و تندیسِ "دانشگاه‌های در مسیر رشد و توسعه" از دانشکده علوم پزشکی ساوه که بر اساس مؤلفه‌های مختلف از جمله کسب رتبه سوم کشور در پرداخت‌های پرسنلی، انضباط مالی و بودجه مورد ارزیابی قرار گرفته است، تقدیر به عمل آمد.

ادامه مطلب