اخبار و رویدادها - آرشیو

جذب نیروی انسانی در رشته شغلی دستیار دندانپزشک (ساوه - خشکرود)

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق شرکت آوا سلامت افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی ، بصورت شرکتی(خرید خدمت) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب

فراخوان واگذاری مدیریت و ارائه خدمات قابل ارائه در مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد رازی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد واگذاری مدیریت و ارائه خدمات قابل ارائه در مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد رازی به شماره نیاز ۱۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۵۰ را به به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق برگزاری استعلام بهاء به مدت یکسال واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری استعلام بهاء از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام محقق سازند.

ادامه مطلب

دیدار و گفتگوی سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت پروژه‌ها و وضعیت مالی دانشکده به دکتر بهروز رحیمی معاون توسعه وزارت بهداشت ارائه گردید.

ادامه مطلب

آگهی مشارکت پروژه "توسعه بیمارستان امام رضا(ع) از ۳۲ به ۶۴ تخت"

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه "توسعه بیمارستان امام رضا (ع) از ۳۲ به ۶۴ تخت" از طریق مشارکت با بخش غیردولتی به استناد دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) اقدام نماید. متقاضیان می توانند پس از مطالعه مشخصات پروژه ها در سایت این دانشکده به آدرس http://savehums.ac.ir پیشنهادات خود را به صورت حضوری و مکتوب ارائه نمایند.

ادامه مطلب

فراخوان جذب نیرو در رشته شغلی خدمات در ساوه، زرندیه و غرق آباد (تمدید شد)

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق شرکت بهینه سازان راه حقیقت و شرکت برزین رهاب آبادیس در رشته شغلی خدمات افراد واجد شرایط را از طریق مصاحبه و پس از احراز صلاحیتهای عمومی، بصورت شرکتی(خرید خدمت) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب

آگهی واگذاری انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ( نقلیه ) ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شماره ۲۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۸ را به صورت حجمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یکسال واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ادامه مطلب