اخبار و رویدادها

مناقصه عمومی ساخت فاز دوم ساختمان مرکز جامع سلامت روستایی جوشقان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت فاز دوم ساختمان مرکز جامع سلامت روستایی جوشقان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه مذکور از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب
با حضور معاون فنی دفتر سلامت روان ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت:

نشست گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه

نشست گروه سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه با حضور معاون فنی دفتر سلامت روان ،اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت برگزار شد.

ادامه مطلب