اخبار و رویدادها - آرشیو

جذب ۲۰ نیروی انسانی در رشته شغلی بهورز

با عنایت به عدم تکمیل ظرفیت ثبت نام کنندگان وشرکت کنندگان در آزمون بهورزی مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد بند یک تبصره ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد تعداد ۲۰ نفر از افراد واجدین شرایط را از طریق آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز( پس از گذراندن دوره ۲ ساله آموزشی بهورزی )به صورت قراردادی ( قرارداد کار معین ) در محل های تعیین شده بکارگیری نماید.

ادامه مطلب
مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه:

صبحانه باعث بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود

مسئول بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: صبحانه مهمترین وعده غذایی روز است، خوردن یک صبحانه مغذی برای دانش‌آموزان می‌تواند کمک کند تا تغذیه بهتر و حتی عملکرد بهتری در مدرسه داشته باشند.

ادامه مطلب

مناقصه عمومی ایاب و ذهاب کارمندان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد انجام ایاب و ذهاب کارمندان خود را به صورت سرویس رفت و برگشت در مسیرهای معین به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یکسال در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب

جذب نیروی انسانی در رشته شغلی کارشناس بهداشت محیط(به همراه منابع آزمون)

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد در راستای تامین نیروی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را به استناد ماده ۳۳ آئین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال ۱۳۹۷ از طریق مصاحبه تخصصی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد پزشک خانواده و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

ادامه مطلب