اخبار و رویدادها

جذب نیروی انسانی در رشته شغلی تکنسین تاسیسات جدید

شرکت بهسامان مبتکران فاخر در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون های کتبی، عملی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی ، بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب

فراخوان واگذاری انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری جدید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را به صورت حجمی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یکسال واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب
دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار می‌کند:

جشن بزرگ غدیر جدید

دوشنبه ۴تیرماه ۱۴۰۳ ساعت ۷صبح، سالن آمفی تئاتر ارشاد شهرستان ساوه

ادامه مطلب