معاونت درمان

تعداد بازدید:۹۱۶۰
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن فکس
1 زهرا علیزاده معاونت درمان دفتر  معاونت معاون درمان 48501191  
2 سیامک  نوراللهی معاونت درمان دفتر  معاونت جانشین معاون درمان 48501191  
3 مریم مددی معاونت درمان دفتر و دبیرخانه معاونت مسئول دفتر و دبیرخانه 48501194 42200648
5 سمانه  قاسمی معاونت درمان واحد طب سنتی کارشناس طب سنتی 48501188  
6 حسن کارگر معاونت درمان کارشناس امور دندانپزشکی کارشناس امور دندانپزشکی 48501184  
7 سیدامیر آقامیری معاونت درمان کارشناس بیمه و اقتصاد درمان کارشناس اقتصاد در درمان 48501176  
8 ابراهیم ویسانی نیا معاونت درمان تجهیزات پزشکی کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی 48501197  
9 مریم سعیدی معاونت درمان اداره پرستاری رئیس اداره پرستاری 48501186  
11 رضوان مجیدی معاونت درمان اداره پرستاری کارشناس ایمنی بیمار 48501189  
12 فاطمه صاحبی معاونت درمان اداره پرستاری کارشناس آموزش بیمار 48501188  
13 سعیده زهره معاونت درمان اداره پرستاری کارشناس عفونت و بیماری ها 48501188  
14 فرشته  سهرابی معاونت درمان اداره پرستاری کارشناس پرستاری 48501188  
15 سپیده قره چلویی معاونت درمان اداره بیماری ها رئیس اداره بیماری 48501143  
16 سمیه هوشمند معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس تعالی خدمات بالینی 48501196  
17 هما احدی معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس نیروهای تخصصی 48501196  
18 شادی دادگر معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس بیماری خاص 48501196  
19 سارا  سعادتی پور معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس روانپزشکی و درمان اعتیاد 48501196  
20 محدثه نادمی معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس مامایی 48501177  
21 سحر  طالب معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس مامایی 48501177  
22 فاطمه ناهید حقیقت پرست معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس مامایی 48501177  
24 معصومه سلیمی معاونت درمان اداره آزمایشگاه ها رئیس اداره آزمایشگاه 48501181  
25 زینب  آشناگر معاونت درمان اداره امور آزمایشگاه ها کارشناس امور آزمایشگاه ها 48501181  
26 الناز احمدی معاونت درمان اداره امور آزمایشگاه ها کارشناس امور آزمایشگاه ها 48501181  
27 مژگان  روحی معاونت درمان اداره امور آزمایشگاه ها کارشناس امور آزمایشگاه ها 48501181  
28 سید محمد  عطارد معاونت درمان اداره نظارت بر درمان مدیر نظارت بر درمان 48501193  
29 علی اصغر زیادی معاونت درمان اداره نظارت بر درمان کارشناس مسئول نظارت بر درمان 48501145  
30 نفیسه شجاعی معاونت درمان اداره نظارت بر درمان کارشناس نظارت بر درمان 48501185  
31 لیلا فرهنگ نیا معاونت درمان اداره نظارت بر درمان کارشناس صدور پروانه ها 48501185  
32 راضیه  طالب حسینی معاونت درمان اداره نظارت بر درمان کارشناس نظارت بر درمان 48501162