معاونت درمان

تعداد بازدید:۶۶۳۴
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن فکس
1 محسن خسروانی معاونت درمان دفتر و دبیرخانه معاونت مسئول دفتر و دبیرخانه 48501194 42200648
2 سید محمد  عطارد معاونت درمان اداره نظارت بر درمان مدیر نظارت بر درمان 48501193  
3 علی اصغر زیادی معاونت درمان اداره نظارت بر درمان کارشناس مسئول نظارت بر درمان 48501145  
4 نفیسه شجاعی معاونت درمان اداره نظارت بر درمان کارشناس نظارت بر درمان 48501185  
5 حسن کارگر معاونت درمان اداره نظارت بر درمان کارشناس دندان پزشکی 48501184  
6 لیلا فرهنگ نیا معاونت درمان اداره نظارت بر درمان کارشناس صدور پروانه ها 48501185  
7 ستاره مهدوی معاونت درمان اداره نظارت بر درمان کارشناس نظارت بر درمان 48501162  
8 مینا رخشی معاونت درمان اداره پرستاری رئیس اداره پرستاری 48501186  
9 معصومه سلیمی معاونت درمان اداره آزمایشگاه ها رئیس اداره آزمایشگاه 48501181  
10 سپیده قره چلویی معاونت درمان اداره بیماری ها رئیس اداره بیماری 48501143  
11 راضیه طالب حسینی معاونت درمان اداره پرستاری کارشناس پرستاری 48501188  
12 فاطمه صاحبی معاونت درمان اداره پرستاری کارشناس آموزش بیمار 48501188  
13 رضوان مجیدی معاونت درمان اداره پرستاری کارشناس ایمنی بیمار 48501189  
14 سعیده زهره معاونت درمان اداره پرستاری کارشناس عفونت و بیماری ها 48501188  
15 سمیه هوشمند معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس تعالی خدمات بالینی 48501196  
16 هما احدی معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس نیروهای تخصصی 48501196  
17 شادی دادگر معاونت درمان اداره بیماری ها کارشناس بیماری خاص 48501196  
18 ابراهیم ویسانی نیا معاونت درمان تجهیزات پزشکی کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی 48501197  
19 سیدامیر آقامیری معاونت درمان   کارشناس اقتصاد در درمان 48501176  
20 فاطمه همتی معاونت درمان   کارشناس مامایی 48501177  
21 محدثه نادمی معاونت درمان   کارشناس مامایی 48501177  
22 امیر حسین سعیدی معاونت درمان اداره امور آزمایشگاه ها کارشناس امور آزمایشگاه ها 48501181  
23 الناز احمدی معاونت درمان اداره امور آزمایشگاه ها کارشناس امور آزمایشگاه ها 48501181