مرکز بهداشت

تعداد بازدید:۱۰۱۴۶
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن فکس
۱ محمدامین قربانپور مرکز بهداشت دفترمرکز سرپرست مرکز 42232030 ۴۲۲۲۶۶۵۳
2 محمد عزیزی پور مرکز بهداشت دفترمرکز مسئول دفتر مرکز 42232030  
3 مهران عرب مرکز بهداشت دفتر مرکز رئیس اداره امورعمومی 42216276  
4 یاشار نظری مرکز بهداشت حراست حراست ۴۲۲۱۶۰۸۹  
5 زهرا غفاری تبریزی مرکز بهداشت گروه و شبکه ارتقاء سلامت کارشناس مسئول گسترش شبکه مرکز بهداشت 42214330  
6 ریحانه ویلانی مرکز بهداشت گروه و شبکه ارتقاء سلامت شهری راهبر سامانه سیب 42214330  
7 سمیه  سلطانی مرکز بهداشت گروه و شبکه ارتقاء سلامت شهری کارشناس پزشک خانواده شهری 42214330  
8 زهرا صحرایی مرکز بهداشت گروه و شبکه ارتقاء سلامت روستایی کارشناس جلب مشارکت مردمی 42214330  
۹ مرضیه  نقی لو مرکز بهداشت گروه و شبکه ارتقاء سلامت روستایی کارشناس تجهیزات پزشکی ۴۲۲۱۴۳۳۰  
10 مهدی ملایری مرکز بهداشت گروه و شبکه ارتقاء سلامت روستایی کارشناس پزشک خانواده روستایی 42214330  
11 عباس شجاعی نیا مرکز بهداشت گروه و شبکه ارتقاء سلامت روستایی کارشناس هماهنگی طرح گسترش 42214330  
12 آذر امینی آرا مرکز بهداشت گروه و شبکه ارتقاء سلامت روستایی کارشناس بهبود کیفیت 42214330  
13 نسرین ممتازی مرکز بهداشت مرکز آموزش بهورزی مدیر مرکز آموزش بهورزی ۴۲۲۵۳۳۹۵  
14 مریم سعیدی نیک مرکز بهداشت مرکز آموزش بهورزی مربی بهورزی 42253395  
15 خدیجه چوبداران مرکز بهداشت مرکز آموزش بهورزی مربی بهورزی ۴۲۲۵۳۳۹۵  
16 پروین  رحمتی مرکز بهداشت مرکز آموزش بهورزی مربی بهورزی 42253395  
17 زینب غنمی مرکز بهداشت مرکز آموزش بهورزی مربی بهورزی ۴۲۲۵۳۳۹۵  
18 میلاد عسگری مرکز بهداشت مرکز آموزش بهورزی امور دفتری 42253395  
19 علی اکبر ناخدا مرکز بهداشت مرکز آموزش بهورزی خدمات ۴۲۲۵۳۳۹۵  
20 مهدی داداش نژاد مرکز بهداشت امور ازمایشگاهها کارشناس مسئول ازمایشگاه ۴۲۲۲۲۰۸۰  
21 عاطفه شجاع مرکز بهداشت امور ازمایشگاهها کارشناس ازمایشگاه 42222080  
22 حسین فراهانی مرکز بهداشت واحد IT کارشناس IT ۴۲۲۲۶۱۸۰  
23 هانیه امین فرقانی مرکز بهداشت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان ساوه ۴۲۲۳۱۰۰۹- ۴۲۲۳۲۴۴۲  
24 مرضیه عطارد مرکز بهداشت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر کارشناس ایمن سازی، زنجیره سرما، بیماری های قابل پیشگیری با واکسن ۴۲۲۳۱۰۰۹- ۴۲۲۳۲۴۴۲  
25 محمد رشیدی مرکز بهداشت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر کارشناس سل، HIV، STD ۴۲۲۳۱۰۰۹- ۴۲۲۳۲۴۴۲  
26 عطیه شاطری مرکز بهداشت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر کارشناس زئونوز، مالاریا، آئدس ۴۲۲۳۱۰۰۹- ۴۲۲۳۲۴۴۲  
27 الهام کریمی مرکز بهداشت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر کارشناس بیماری های منطقه از آب و غذا،عفونت های بیمارستانی، بیماریهای منتقله از ناقلین-نظام مراقبت های سندرمیک، بهداشت و مراقبت های بین الملل ۴۲۲۳۱۰۰۹- ۴۲۲۳۲۴۴۲  
28 ژاله کریمی مرکز بهداشت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر کارشناس سرطان-ماده 37-آسم ۴۲۲۳۱۰۰۹- ۴۲۲۳۲۴۴۲  
29 زهره حسنی مرکز بهداشت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر ایراپن ( فشار خون، دیابت، خطر سنجی،) -استئوپورز ۴۲۲۳۱۰۰۹- ۴۲۲۳۲۴۴۲  
30 محمد صالح یوسفی مرکز بهداشت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر کارشناس ژنتیک، هیپوتیروئیدی، سلامت گوش و شنوایی، سلامت بینایی-pku ۴۲۲۳۱۰۰۹- ۴۲۲۳۲۴۴۲  
31 اکرم  نوری مرکز بهداشت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس کارشناس مسئول سلامت جمعیت، خانواده و مدارس 42215751  
32 فاطمه روستایی مرکز بهداشت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس کارشناس برنامه سلامت مادران ۴۲۲۱۵۷۵۱  
33 لیلا احدی مرکز بهداشت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس کارشناس سلامت نوزادان و کودکان 42223081  
34 الهام لطیف مرکز بهداشت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس کارشناس سلامت نوزادان و کودکان 42223081  
35 آرزو  منعمی  مرکز بهداشت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس کارشناس برنامه سالمندان و میانسالان ۴۲۲۲۳۰۸۱  
36 مریم  گلچین فرد مرکز بهداشت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس کارشناس سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس 42223081  
37 فرشته  رضایی مرکز بهداشت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس کارشناس برنامه سلامت باروری ۴۲۲۲۳۰۸۱  
38 زهره زارع تیموری مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس مسئول بهداشت محیط 42230900  
39 افشین پیری مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس سلامت محیط ۴۲۲۳۰۹۰۰  
40 فرشاد افشار مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس سلامت محیط 42230900  
41 محسن  عجمی مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس سلامت محیط ۴۲۲۳۰۹۰۰  
42 سعید اسدالهی مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت ۴۲۲۲۹۸۹۱  
43 فاطمه قدیری مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس بهداشت حرفه ای(طب کار) 42229891  
44 جابر شریفلو مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس بررسی سخت و زیان آور(بدوی) 42229891  
45 زهره حدادی مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شهرصنعتی کاوه 42342991  
46 مریم رفیعی مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس بهداشت حرفه ای 42342991  
۴7 ریحانه مقدم مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار کارشناس بررسی سخت و زیان آور(تجدید نظر) 42229891  
48 روناک صداقتی مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار بازرس بهداشت حرفه ای 42342991  
49 آناهیتا منتظری مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار بازرس بهداشت حرفه ای ۴۲۳۴۲۹۹۱  
50 سارا غیور مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار بازرس بهداشت حرفه ای 42342991  
۵1 نگار عبدالرحمانی مرکز بهداشت گروه سلامت محیط و کار بازرس بهداشت اصناف ۴۲۲۲۹۸۹۱  
52 سحر  یزدی مرکز بهداشت واحد آموزش و ارتقای سلامت کارشناس مسئول آموزش و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت 42216113  
۵3 محدثه چاقری مرکز بهداشت واحد آموزش و ارتقای سلامت کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت ۴۲۲۱۶۱۱۳  
54 زهرا مقیمی مرکز بهداشت واحد آموزش و ارتقای سلامت کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت(مرخصی زایمان) 42216113  
۵5 عاطفه حسینلو مرکز بهداشت واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد کارشناس مسئول واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مرکز بهداشت ۴۲۲۱۶۲۱۵  
56 سولماز بابایی مرکز بهداشت واحد سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد کارشناس سلامت روان 42216215  
۵7 فاطمه مشایخی مرکز بهداشت واحد کاهش خطر در بلایا و حوادث کارشناس مسئول واحد کاهش خطر در بلایا و حوادث ۴۲۲۲۶۷۹۰  
58 عاطفه یوسفی مرکز بهداشت واحد بهبود تغذیه جامعه کارشناس واحد بهبود تغذیه 42216560  
59 پریسا طه مرکز بهداشت واحد بهبود تغذیه جامعه کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت ۴۲۲۱۶۵۶۰  
60 مهری اعتصامی مرکز بهداشت واحد آمار کارشناس مسئول واحد آمار ۴۲۲۲۶۱۸۰  

کلید واژه ها: تلفن مرکز بهداشت ساوه