حوزه ریاست

تعداد بازدید:۶۴۸۹
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن فکس
۱ فرهاد ترخان حوزه ریاست دفتر ریاست رئیس دفتر ریاست ۱۰۹ ۴۸۵۰۱ ۴۲۲۲۳۴۸۸
2 منصوره اسلامی حوزه ریاست دفتر ریاست مسئول دفتر ریاست 110 48501  
۳ رهبر بختیاری حوزه ریاست دفتر ریاست مسئول روابط عمومی ۱۰۹ ۴۸۵۰۱  
4 سمیه اسکندری حوزه ریاست روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 119 48501  
۵ میثم پارسا حوزه ریاست روابط عمومی کارشناس روابط عمومی ۱۱۵ ۴۸۵۰۱  
6 کاظم اسدی حوزه ریاست روابط عمومی کارشناس روابط عمومی 115 48501  
۷ سید مصطفی مرضوی حوزه ریاست بازرسی سرپرست اداره بازرسی ۱۱۸ ۴۸۵۰۱  
8 امیرحسین سعیدی حوزه ریاست بازرسی کارشناس بازرسی 175 48501  
۹ ناطق میثمی حوزه ریاست حراست سرپرست اداره حراست ۱۷۲ ۴۸۵۰۱  
10 حسین چراغی حوزه ریاست حراست کارشناس حفاظت پرسنلی 182 48501  
۱۱ فاطمه رضائیان حوزه ریاست حراست مسئول دبیرخانه محرمانه ۱۷۲ ۴۸۵۰۱  
12 حجت تمیزی حوزه ریاست مشاور رئیس مشاور رئیس 158 48501  
۱۳ فاطمه قسمتی حوزه ریاست مشارکتهای اجتماعی مدیر امور خیرین و سازمانهای مردم نهاد ۱۵۲ ۴۸۵۰۱  
14 حسین فضلعلی حوزه ریاست امور حقوقی کارشناس مسئول حقوقی 141 48501  
۱۵ غلامرضا ملااحمدی حوزه ریاست گزینش رئیس گزینش ۱۰۵ ۴۸۵۰۱  
16 مهدی باقری حوزه ریاست گزینش محقق 106 48501  
۱۷ سمیه بیضا حوزه ریاست گزینش امور اداری ۱۹۸ ۴۸۵۰۱  
18 شهره عباس نعمتی حوزه ریاست گزینش محقق 198 48501  
۱۹ منیر صدری حوزه ریاست گزینش مصاحبه گر ۱۹۸ ۴۸۵۰۱