شبکه بهداشت و درمان زرندیه

تعداد بازدید:۱۴۵۸
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت داخلی شماره تلفن
۱ محمد  قربانلی شبکه بهداشت زرندیه دفتر شبکه سرپرست شبکه ۲۰۲ 08645226811
2 مصطفی  پاکنیت شبکه بهداشت زرندیه دفتر شبکه مسئول دفتر شبکه 201 08645226811
۳ احمد بهنام شبکه بهداشت زرندیه حراست  مسئول حراست --- 08645220566
4 محسن  محمودشاهی شبکه بهداشت زرندیه امور حقوقی و قراردادها مسئول امور حقوقی 224 08645227780
۵ سید عباس میرهاشمی شبکه بهداشت زرندیه فوریت های پزشکی مسئول اورژانس 115 ۱۱۵ 08645226937
6 سیده سپیده  پارسا شبکه بهداشت زرندیه کارگزینی مسئول کارگزینی 213 08645228713
۷ حامد  احمدی شبکه بهداشت زرندیه کارگزینی - بایگانی کارشناس آموزش ضمن خدمت ۲۱۲ 08645228713
8 غزاله کیانی شبکه بهداشت زرندیه IT کارشناس IT 221 8645228655
۹ مهسا امیریان شبکه بهداشت زرندیه نظارت بر امور درمان کارشناس نظارت بر امور درمان ۲۰۳ 08645227780
10 معصومه خیرخواه شبکه بهداشت زرندیه امور مالی مسئول امور مالی 227 08645229240
۱۱ سید مسعود پارسا شبکه بهداشت زرندیه امور مالی امین اموال ۲۳۰ ۸۶۴۵۲۲۸۶۵۵
12 داود کیان  زاده شبکه بهداشت زرندیه امور مالی کارپرداز 255 8645228655
۱۳ توران دلیری شبکه بهداشت زرندیه امور مالی حسابدار ۲۲۹ 08645229240
14 مهدی محرابی شبکه بهداشت زرندیه امور مالی حسابدار - کارشناس دریافت، پرداخت 228 08645229240
۱۵ مجتبی بی نظیر شبکه بهداشت زرندیه امور مالی کارشناس درآمد ۲۲۶ 08645229240
16 لیلا عباسی شبکه بهداشت زرندیه امور مالی کارشناس رسیدگی 226 08645229240
۱۷ مهدی فرخ شبکه بهداشت زرندیه دفتر مرکز سرپرست مرکز ۲۲۳ 08645226813
18 الهه رضائی شبکه بهداشت زرندیه طرح و گسترش کارشناس مسئول طرح وگسترش 222 08645226936
۱۹ علی  میرگلوی بیات شبکه بهداشت زرندیه طرح و گسترش کارشناس هماهنگی طرح گسترش ۲۲۲ 08645226936
20 فهیمه نوربه شبکه بهداشت زرندیه طرح و گسترش کارشناس آموزش، بازآموزی، و مشارکت مردمی 222 08645226936
۲۱ زلاله قاسمی شبکه بهداشت زرندیه طرح و گسترش کارشناس بهبود کیفیت، پایش و ارزشیابی ۲۲۲ 08645226936
22 فریبا کاشی شبکه بهداشت زرندیه سلامت خانواده کارشناس مسئول سلامت خانواده 209 08645226814
۲۳ زهرا رضالو شبکه بهداشت زرندیه سلامت خانواده کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان، مدارس ۲۰۹ 08645226814
24 ناهید  نیک رفتار شبکه بهداشت زرندیه سلامت خانواده کارشناس سلامت باروری 208 08645226814
۲۵ شهناز سلامتی شبکه بهداشت زرندیه سلامت خانواده کارشناس سلامت مادران ۲۰۸ 08645226814
26 سارا مزیدی شبکه بهداشت زرندیه سلامت خانواده کارشناس سلامت نوزادان و کودکان 208 08645226814
۲۷ میترا سلوک شبکه بهداشت زرندیه سلامت خانواده کارشناس سلامت سالمندان و میانسالان ۲۰۸ 08645226814
28 زهرا دشتی شبکه بهداشت زرندیه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس بیماری های منتقله از آب و غذا، پدیکولوز
عفونت های بیمارستانی، بیماریهای منتقله از ناقلین، 
210 08645223100
۲۹ سمیه دلیریان شبکه بهداشت زرندیه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس ایمن سازی، زنجیره سرما، بیماری های قابل پیشگیری با واکسن، کارشناس ژنتیک، هیپوتیروئیدی، سلامت گوش و شنوایی، سلامت بینایی، pku، نظام مراقبت های سندرمیک، بهداشت و مراقبت های بین الملل ۲۱۰ 08645223100
30 زهره آذرباد شبکه بهداشت زرندیه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس سرطان، ماده 37، آسم، STD، ایراپن (فشار خون، دیابت، خطر سنجی) ، استئوپورز، pmtct، بیماری های تنفسی(کرونا و آنفلوانزا) 210 08645223100
۳۱ عباس عبدلی شبکه بهداشت زرندیه پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس زئونوز، مالاریا، آئدس،سل، HIV، هاری ۲۱۰ 08645223100
32 رضا عباسی شبکه بهداشت زرندیه سلامت محیط و کار کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای 215 08645228900
۳۳ سحر  بیاتی شبکه بهداشت زرندیه سلامت محیط و کار کارشناس بهداشت محیط ۲۱۵ 08645228900
34 مهدی اخوان شبکه بهداشت زرندیه سلامت محیط و کار کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای 211 08645228900
۳۵ علی مفخم شبکه بهداشت زرندیه سلامت محیط و کار کارشناس بهداشت حرفه ای ۲۱۱ 08645228900
36 الهه رضائی شبکه بهداشت زرندیه سلامت دهان و دندان کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان 225 8645228655
۳۷ مریم احمدی شبکه بهداشت زرندیه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد کارشناس مسئول سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد ۲۱۴ ۸۶۴۵۲۲۸۶۵۵
38 روشنا قادری شبکه بهداشت زرندیه  آموزش و ارتقای سلامت کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت 216 8645228655
۳۹ فاطمه ایرانشاهی شبکه بهداشت زرندیه آمار و فناوری اطلاعات کارشناس آمار و فن اوری اطلاعات ۲۲۲ 08645226936
40 محمد حیرانی شبکه بهداشت زرندیه بهبود تغذیه کارشناس مسئول بهبود تغذیه 217 8645228655
۴۱ رضا حمیدی شبکه بهداشت زرندیه آزمایشگاه مرکزی کارشناس مسئول آزمایشگاه ۱۲۳ 08645222441
42 معصومه ابراهیمی شبکه بهداشت زرندیه آزمایشگاه مرکزی کارشناس آزمایشگاه 123 08645222441
۴۳ وحید  رضایی تبار شبکه بهداشت زرندیه آزمایشگاه مرکزی کارشناس آزمایشگاه ۱۲۳ 08645222441
44 فاطمه تارخی شبکه بهداشت زرندیه آزمایشگاه مرکزی پذیرش 123 08645222441

کلید واژه ها: تلفن شبکه بهداشت و درمان زرندیه