بیمارستان امام رضا(ع) زرندیه

تعداد بازدید:۴۶۳۶
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت داخلی شماره تلفن فکس
۱ دکتر احسان فرهادی ریاست  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه رئیس مجتمع  ------- 45229722 ۴۵۲۲۹۷۲۲
2 دکتر علی سرخیل مدیریت  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مدیر اداری  ------- 45229722  
۳ سمیه میراحمدی مترون  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مدیر خدمات پرستاری  152 45220955-97  
4 نیلوفر بابایی ریاست  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی  101 45220955-97  
۵ احمد  بهنام مالی  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه رئیس امور مالی  ------- 45220566  
6 رسول  محمدیان کارگزینی  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول کارگزینی  120 45220955-97  
۷ روح اله سارمی کارپردازی بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول کارپردازی 118 45220955-97  
8 کریم تنها فناوری اطلاعات  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول IT 116 45220955-97  
۹ احمد  بهنام حراست  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول حراست  ------- 45220566  
10 هانیه خدادادی مددکاری بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول مددکاری 115 45220955-97  
۱۱ نیلوفر بابایی دبیرخانه  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول دبیرخانه  101 45220955-97  
12 جواد جواهری جمعداری  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول جمعداری  120 45220955-97  
۱۳ مهدی جزو سلیم خانی درآمد  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول درآمد       
14 غلامرضا نصیری انتظامات  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول انتظامات  110 45220955-97  
۱۵ اکبر  چهره نقلیه  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول نقلیه       
16 سجاد کریمی تاسیسات  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول تاسیسات  105 45220955-97  
۱۷ روح اله  نصیری خدمات  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول خدمات  105 45220955-97  
18 فاطمه  پاکدامن تجهیزات پزشکی  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول تجهیزات پزشکی  107 45220955-97  
۱۹ مهدی مفخم بهداشت حرفه ای  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول بهداشت حرفه ای  105 45220955-97  
20 نیلوفر بابایی بهداشت محیط  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول بهداشت محیط  101 45220955-97  
۲۱ زهرا دلیریان اطلاعات سلامت  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول اطلاعات سلامت  148 45220955-97  
22 زیبا حسینی پذیرش  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول پذیرش  130 45220955-97  
۲۳ مهدیه سرخیل بهبود  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول بهبود کیفیت  105 45220955-97  
24 مرضیه  لوائی آموزش  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه سوپروایزر آموزشی  105 45220955-97  
۲۵ مرضیه  لوائی آموزش  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه سوپروایزرآموزش سلامت  105 45220955-97  
26 مرضیه  لوائی ایمنی  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه سوپروایزر ایمنی  105 45220955-97  
۲۷ مرضیه  لوائی کنترل عفونت  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه کارشناس کنترل عفونت  105 45220955-97  
28 مهدیه سرخیل امور داروئی  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول امور داروئی 105 45220955-97  
۲۹ محسن سلیمی داروخانه  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه  مسئول داروخانه  119 45220955-97  
30 محسن فتحی انبار داروئی بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول انبار داروئی       
۳۱ محمد پسندیده انبار مرکزی  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول انبار مرکزی  217 45222441  
32 مرضیه  لسان رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول رادیولوژی 133 45220955-97  
۳۳ زهره باقری آزمایشگاه  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول آزمایشگاه  183 45220955-97  
34 علی اصغر حبیبی کلنیک تخصصی  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول کلینیک تخصصی  104 45222441  
۳۵ زهرا  وکیلی بخش اورژانس  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه سرپرستار اورژانس  115 45220955-97  
36 سعیده محمودی بخش جنرال بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه سرپرستار بخش جنرال 162-164 45220955-97  
۳۷ عاطفه پارسی لاری بخش دیالیز بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه سرپرستار بخش دیالیز 102 45222441  
38 فاطمه تیماسی بخش CCU  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه سرپرستار بخش CCU 142 45220955-97  
۳۹ سعیده محمودی بخش ICU بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه سرپرستار بخش ICU 162-164 45220955-97  
40 شکوفه شامل بلوک زایمان  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول بخش بلوک زایمان 173 45220955-97  
۴۱ فاطمه رنجبر اتاق عمل  بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه سرپرستار اتاق عمل  176 45220955-97  
42 مریم فغانی سونوگرافی بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان زرندیه مسئول بخش سونوگرافی 151 45220955-97  

کلید واژه ها: بیمارستان امام رضا زرندیه