مراکز خدمات بهداشتی و درمانی زرندیه

تعداد بازدید:۲۱۵۲
ردیف نام مرکز خدمات درمانی شهرستان / شهر / روستا آدرس شماره تلفن
۱ مرکز بهداشتی درمانی مامونیه زرندیه (شهری) بلوار امام خمینی –روبروی داروخانه صحت-کوچه بهداری  45220367
۲ آزمایشگاه مامونیه زرندیه (شهری)  مامونیه 45228900
۳ مرکز بهداشتی درمانی نصیرآباد زرندیه (شهری) خیابان مطهری نبش پارک نصیراباد 45425644
۴ مرکز بهداشتی درمانی زاویه زرندیه (شهری) خیابان شهدا-روبروی مزار شهدا  45262266
۵ مرکز بهداشتی درمانی پرندک  زرندیه (شهری) بلوار ولیعصر-خیابان22 بهمن  45282060
۶ مرکز بهداشتی درمانی خشکرود زرندیه (شهری) بلوار امام خمینی – روبرو شهرداری 45422121
۷ مرکز بهداشتی درمانی رازقان زرندیه (شهری) میدان شهدا-بلوار امام خمینی-نبش کوچه شهید حسن خالقی 42322240
۸ مرکز بهداشتی درمانی دوزج زرندیه (شهری) جاده اصلی به سمت علیشار 45326310
۹  خانه بهداشت حکیم آباد زرندیه (روستایی) روستای حکیم آباد 45261515
۱۰ خانه بهداشت تقلیدآباد زرندیه (روستایی) روستای تقلیدآباد 45425010
۱۱ خانه بهداشت نصیرآباد زرندیه (روستایی) روستای نصیرآباد 45425650
۱۲ خانه بهداشت صدرآباد زرندیه (روستایی) روستای صدرآباد 45267575
۱۳ خانه بهداشت رحمت آباد زرندیه (روستایی) روستای رحمت آباد 58434898
۱۴ خانه بهداشت عین آباد زرندیه (روستایی) روستای عین آباد 58452528
۱۵ خانه بهداشت امیرآباد زرندیه (روستایی) روستای امیرآباد  
۱۶ خانه بهداشت ورامه زرندیه (روستایی) روستای ورامه 58455013
۱۷ خانه بهداشت علیشار زرندیه (روستایی) روستای علیشار 58453202
۱۸ خانه بهداشت چناقچی زرندیه (روستایی) روستای چناقچی 58454400
۱۹ خانه بهداشت مصرقان زرندیه (روستایی) روستای مصرقان  
۲۰ خانه بهداشت ازبیزان زرندیه (روستایی) روستای ازبیزان  
۲۱ خانه بهداشت چلسبان زرندیه (روستایی) روستای چلسبان  
۲۲ خانه بهداشت ویدر زرندیه (روستایی) روستای ویدر 58455531
۲۳ خانه بهداشت میل زرندیه (روستایی) روستای میل  
۲۴ خانه بهداشت الویر زرندیه (روستایی) روستای الویر 45324335
۲۵ پایگاه سلامت رازقان زرندیه (روستایی)  رازقان 45322240
۲۶ خانه بهداشت ورده زرندیه (روستایی) روستای ورده  
۲۷ خانه بهداشت کریم آباد زرندیه (روستایی) روستای کریم آباد  
۲۸ خانه بهداشت حسین آباد زرندیه (روستایی) روستای حسین آباد 45266433
۲۹ خانه بهداشت خشکرود زرندیه (روستایی) روستای خشکرود 45423100
۳۰ خانه بهداشت بیدلو زرندیه (روستایی) روستای بیدلو  

کلید واژه ها: تلفن مراکز خدمات بهداشتی و درمانی زرندیه تلفن درمانگاه زرندیه