مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس ساوه

تعداد بازدید:۴۳۰۴
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن فکس
۱  دکتر حبیب‌اله  رضایی  ریاست  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس رئیس مجتمع  ۴۲۲۲۳۱۸۸ ۴۲۲۲۵۸۸۰
2  دکتر مهناز  افشاری مدیر امور اداری  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مدیر اداری  48502412 42222531
۳ محمد  رادمنش  مدیر خدمات پرستاری  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مدیر خدمات پرستاری  ۴۸۵۰۲۳۸۹  
4 معصومه  طالب حسنی  ریاست  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی  48502388  
۵ هادی جعفری  مالی  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس رئیس امور مالی  ۴۸۵۰۲۴۳۰  
6 حمید رضا  ورپایی  کارگزینی  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول کارگزینی  48502407  
۷ محسن  عرفانیان  کارپردازی مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول کارپردازی ۴۸۵۰۲۳۳۰  
8 محمد حسین  نجفی فناوری اطلاعات  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول IT 48502452  
۹ مرتضی  زال  حراست  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول حراست  ۴۸۵۰۲۳۲۴  
10 اعظم  رسوخی  مددکاری مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول مددکاری 48502325  
۱۱ نسرین  معینی  دبیرخانه  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول دبیرخانه  ۴۸۵۰۲۳۴۷  
12 حسن  عسگری جمعداری  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول جمعداری  48502336  
۱۳ مهدی  صولت درآمد  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول درآمد  ۴۸۵۰۲۳۷۷  
14 مجید  شکرریز  انتظامات  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول انتظامات  48502416  
۱۵ علی  فرج  نقلیه  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول نقلیه  ۴۸۵۰۲۴۲۸  
16 مسعود عرب ساوجی  تاسیسات  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول تاسیسات  48502415  
۱۷ اکبر  جوزقکار  خدمات  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول خدمات  ۴۸۵۰۲۳۳۳  
18 فاطمه  حقی  تجهیزات پزشکی  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول تجهیزات پزشکی  48502345  
۱۹ رضا  رنجبر  بهداشت حرفه ای  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول بهداشت حرفه ای  ۴۸۵۰۲۳۶۲  
20 وحید  رزمجو  بهداشت محیط  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول بهداشت محیط  48502362  
۲۱ محمد  عزتی  اطلاعات سلامت  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول اطلاعات سلامت  ۴۸۵۰۲۳۷۵  
22 مجید  خدام  پذیرش  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول پذیرش  48502350  
۲۳ رسول  کرانی بهادر  بهبود  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول بهبود کیفیت  ۴۸۵۰۲۳۵۳  
24 سمانه  فخاریان  آموزش  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سوپروایزر آموزشی  48502405  
۲۵ مریم  صالحی  آموزش  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سوپروایزرآموزش سلامت  ۴۸۵۰۲۳۴۸  
26 تهمینه  زابلی  ایمنی  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سوپروایزر ایمنی  48502322  
۲۷ حمیده  هوشمند  کنترل عفونت  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس کارشناس کنترل عفونت  ۴۸۵۰۲۳۱۸  
28 آزاده  دوره گرد  امور داروئی  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول امور داروئی 48502356  
۲۹ سجاد  خوش نظر  داروخانه  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس  مسئول داروخانه  ۴۸۵۰۲۳۵۹  
30 حسام الدین  رهنما  انبار داروئی مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول انبار داروئی  48502404  
۳۱ امید  محمد یانی  انبار مرکزی  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول انبار مرکزی  ۴۸۵۰۲۴۴۱  
32 علی  شمس رادیولوژی مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول رادیولوژی 48502327  
۳۳ علی  اکبر مؤذنی  آزمایشگاه  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول آزمایشگاه  ۴۸۵۰۲۳۵۵  
34 مهری  خرامان  کلنیک تخصصی  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول کلینیک تخصصی  48502361  
۳۵ عمران  احسانی  بخش اورژانس سرپائی مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار اورژانس سرپایی  ۴۸۵۰۲۳۴۴  
36 وجیهه  خانی  بخش اورژانس بستری مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار اورژانس بستری  48502372  
۳۷ حمیده  هوشمند  بخش داخلی زنان مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش داخلی  زنان ۴۸۵۰۲۳۱۸  
38 راحله  ریاضی بخش داخلی مردان  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش داخلی مردان 48502349  
۳۹ مریم  مهری  بخش جراحی مردان  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش جراحی مردان ۴۸۵۰۲۳۳۵  
40 فرحناز  عطائی پور  بخش آنکولوژی  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش آنکولوژی  48502385  
۴۱ ستاره  مهدوی بخش اعصاب و روان  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش اعصاب و روان  ۴۸۵۰۲۳۷۴  
42 سمیه  بابائی  بخش CCU  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش CCU 48502376  
۴۳ لیلا شیخی بخش ICU مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش ICU ۴۸۵۰۲۳۳۲  
44  منیره  جوانمرد  بخش اطفال  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش اطفال  48502424  
۴۵ آناهیتا حسن پور  بخش نوزادان مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش نوزادان  ۴۸۵۰۲۳۵۳  
46 معصومه  پیروز هاشمی  بخش NICU مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش NICU 48502400  
۴۷ سکینه  سلطانی  بخش جراحی زنان زایشگاه مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش جراجی زنان زایشگاه ۴۸۵۰۲۳۹۵  
48 زینب  عباسپور  بلوک زایمان  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار بخش بلوک زایمان  48502398  
۴۹ الهام  رزازی اتاق عمل مدرس  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار اتاق عمل  ۴۸۵۰۲۳۷۰  
50 حمیده  ابر اهیمی  اتاق عمل 17 شهریور  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس سرپرستار اتاق عمل  48502403  
۵۱ فاطمه  همتی کلینیک ناباروری  مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول کلینیک ناباروری  ۴۸۵۰۲۳۷۸  
52 فاطمه  راهی کلینیک زنان مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول کلینیک زنان 48502384  
۵۳ فاطمه  فتحی ترخیص مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول ترخیص ۴۸۵۰۲۳۳۸  
54 فاطمه مقدسی مرکز تلفن مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس مسئول مرکز تلفن 48502410  

کلید واژه ها: تلفن بیمارستان مدرس ساوه تلفن بیمارستان هفده 17 شهریور