معاونت بهداشت

تعداد بازدید:۱۱۴۹
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت   شماره تلفن فکس
۱ کبری ناصح مدیریت معاونت بهداشت معاون بهداشت ۱ ۴۲۲۱۵۳۳۷  
۲ رضا نظری مدیریت معاونت بهداشت معاون اجرائی 3 42238058  
۳ یاشار نظری مدیریت معاونت بهداشت کارشناس حراست ۴ ۴۲۲۱۶۰۸۹  
۴ وحید جوانمرد مدیریت معاونت بهداشت مسئول دفتر   42215337  
۵ زهرا غفاری تبریزی مدیریت معاونت بهداشت کارشناس مشارکتهای مردمی      
۶ رقیه خرم سلامت خانواده معاونت بهداشت رئیس گروه 9 42215751  
۷ مریم رستگار سلامت خانواده معاونت بهداشت کارشناس سلامت مادران ۹ ۴۲۲۱۳۰۸۱  
۸ فاطمه مجیدی سلامت خانواده معاونت بهداشت کارشناس سالمندان 9 42213081  
۹ لیلا سلطانی سلامت خانواده معاونت بهداشت کارشناس کودکان و نوزادان ۹ ۴۲۲۱۳۰۸۱  
۱۰ فاطمه قاسمی سلامت خانواده معاونت بهداشت کارشناس میانسالان 9 42213081  
۱۱ آمنه روشنائی سلامت خانواده معاونت بهداشت کارشناس جمعیت و سلامت باروری ۹ ۴۲۲۱۳۰۸۱  
۱۲ سمیه اسدبیگی سلامت خانواده معاونت بهداشت کارشناس جوانان و نوجوانان 9 42215751  
۱۳ هادی اذانی مبارزه با بیماری ها معاونت بهداشت رئیس گروه ۸    
۱۴ مهران بابا نژاد مبارزه با بیماری ها معاونت بهداشت کارشناس بیماری های واگیر 8    
۱۵ مرضیه محسن آقائی مبارزه با بیماری ها معاونت بهداشت کارشناس بیماری های واگیر ۸    
۱۶ شهناز هدایتی سلامت روانی،اجتماعی،اعتیاد معاونت بهداشت کارشناس مسئول   42215955  
۱۷ کبری فهیمی سلامت روانی،اجتماعی،اعتیاد معاونت بهداشت کارشناس سلامت روان   ۴۲۲۱۵۹۵۵  
۱۸ فاطمه محمد صفت رودسری آموزش سلامت معاونت بهداشت کارشناس مسئول      
۱۹ زهرا لطفی آموزش سلامت معاونت بهداشت کارشناس سآموزش سلامت      
۲۰ هادی بیاتی گسترش شبکه معاونت بهداشت مدیر گروه 5 42214330  
۲۱ ام لیلا قاسمی گسترش شبکه معاونت بهداشت کارشناس بهورزی ۵ ۴۲۲۱۵۹۵۵  
۲۲ فریده مینائی گسترش شبکه معاونت بهداشت کارشناس پزشک خانواده 5 42215955  
۲۳ فرزانه خلج امیرحسینی گسترش شبکه معاونت بهداشت کارشناس هماهنگی گسترش ۵ ۴۲۲۱۵۹۵۵  
۲۴ نصراله مقیاسی بهداشت محیط معاونت بهداشت رئیس گروه 6    
۲۵ علی فلاحتی بهداشت محیط معاونت بهداشت کارشناس مسئول بلایا و کارشناس بهداشت محیط ۶    
۲۶ علی اکبر حیدری بهداشت محیط معاونت بهداشت کارشناس بهداشت محیط 6    
۲۷ فاطمه خدارحمی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت کارشناس بهداشت حرفه اس ۷ ۴۲۲۳۸۰۵۸  
۲۸ حمید قدیمی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت کارشناس بهداشت حرفه اس 7 42238058