معاونت توسعه

تعداد بازدید:۱۰۰۷۲
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن فکس
1 حمیدرضا کوهستانی معاونت توسعه معاون توسعه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 113 48501  
2 فاطمه خوبان معاونت توسعه دفتر معاونت مسئول دفتر 114 48501  
3 احمد مقیمی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی سرپرست اداره پشتیبانی و امور رفاهی 178 48501  
4 مجید لتانی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارپرداز 131 48501  
5 احسان الهی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارپرداز 121 48501  
6 محمد بختی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارپرداز 121 48501  
7 سید عقیل موسوی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی مسئول نقلیه اورژانس 121 48501  
8 حمیدرضا سحری معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی انبار 112 48501  
9 مهدی زمانی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی جمعداری 192 48501  
10 سید محمد رضا محسنی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی جمعداری 192 48501  
11 امیر اشرفی معاونت توسعه دبیرخانه مسئول دبیرخانه 179 48501  
12 عیسی فیضی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی تکنسین تاسیسات 122 48501  
13 محمد مهدی مصدقی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارشناس تاسیسات 122 48501  
14 محسن جلادت معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارشناس امور قراردادها 142 48501  
15 مرتضی ناصری معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارشناس امور قراردادها 142 48501  
16 مهدی الماسی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارشناس امور رفاهی 199 48501  
17 ابوالفضل منفرد معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارشناس میز خدمت 116 48501  
18 اشرف تفضلی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی نقلیه 180 48501  
19 علی اسماعیلی معاونت توسعه مدیریت امور مالی مدیر مالی 173 48501  
20 محسن صفری معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس دریافت و پرداخت 187 48501  
21 معصومه بابایی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس دریافت و پرداخت 159 48501  
22 منا رمانی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری، تامین اعتبار، درآمد و پرسنلی 161 48501  
23 مریم موسی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس رسیدگی 170 48501  
24 معصومه سمیعی مدانی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس رسیدگی 171 48501  
25 ستاره مردانی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس اعتبارات 163 48501  
26 نسرین چراغی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس اعتبارات 163 48501  
27 سعیده شجاعی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس اعتبارات 164 48501  
28 محمد خداورنلو معاونت توسعه مدیریت امور مالی بایگان امور مالی 132 48501  
29 مجید تنها معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس درآمد 165 48501  
30 اعظم بینوا معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری معاونت ها 133 48501  
31 کوثر سلطانی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری معاونت ها 130 48501  
32 محسن خسروانی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری معاونت ها 130 48501  
33 مریم صادقی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری معاونت ها 130 48501  
34 پوریا صدیق معاونت توسعه مدیریت امور مالی رئیس اداره رسیدگی 160 48501  
35 مجتبی قاسمی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس رسیدگی 168 48501  
36 محمد شاهی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس رسیدگی 169 48501  
37 آرزو کریمی معاونت توسعه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد کارشناس بودجه 155 48501  
38 معصومه یاری معاونت توسعه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد مدیر بودجه 200 48501  
39 یدالله غلامی معاونت توسعه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد کارشناس بودجه 124 48501  
40 اشکان سهرابی معاونت توسعه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد کارشناس بودجه 107 48501  
41 حسن محمودی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی سرپرست اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی 147 48501  
42 مسعود عیوضی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس ساختمان 129 48501  
43 کاوه حری معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس ساختمان 117 48501  
44 محمد قسمتی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس ساختمان 120 48501  
45 سجاد فرز معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس ساختمان 120 48501  
46 سید محمدرضا مکی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس تاسیسات 146 48501  
47 علی علی کرمی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس برق 144 48501  
48 مهدی طاهری معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس برق 144 48501  
49 معصومه جوانمرد معاونت توسعه منابع انسانی مدیر منابع انسانی 135 48501  
50 جواد خرامان معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس مسئول جذب 150 48501  
51 امید خسروی راد معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس تردد 150 48501  
52 فاطمه رفیعی معاونت توسعه منابع انسانی کارگزین 149 48501  
53 سیده مریم موسوی معاونت توسعه منابع انسانی کارگزین 149 48501  
54 زیبا ناطقی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس امور بازنشستگان 151 48501  
55 شهین قنواتی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس مهندسی مشاغل 174 48501  
56 سمیه والی معاونت توسعه منابع انسانی بایگانی 157 48501  
57 عباس وکیلی معاونت توسعه منابع انسانی کارگزین 136 48501  
58 مصطفی صفا معاونت توسعه منابع انسانی کارگزین 136 48501  
59 زینب قراخانلو معاونت توسعه منابع انسانی بایگانی 157 48501  
60 معصومه مرادمند معاونت توسعه منابع انسانی بایگانی 157 48501  
61 زهرا سرشتی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس تحول 125 48501  
62 فاطمه فراهانی معاونت توسعه منابع انسانی بایگانی 190 48501  
63 فاطمه احمری معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس طبقه بندی مشاغل 134 48501  
64 سمیه والی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس طرح 148 48501  
65 سعیده باغچقی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس تحول 174 48501  
66 زهرا زارعی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس آموزش و بهسازی 156 48501  
67 مریم متقی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس تحول 156 48501  
68 وحید رضابنده لو معاونت توسعه آمار و فناوری اطلاعات رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات 123 48501  
۶۹ حمید کاوه معاونت توسعه آمار و فناوری اطلاعات ITکارشناس ۱۵۴ ۴۸۵۰۱  
70 سعید محکم کار معاونت توسعه آمار و فناوری اطلاعات ITکارشناس 140 48501  
۷۱ میثم خسروی معاونت توسعه آمار و فناوری اطلاعات ITکارشناس ۱۴۰ ۴۸۵۰۱  
72 منصوره لطیفی معاونت توسعه آمار و فناوری اطلاعات ITکارشناس 138 48501  
۷۳ فاطمه نظیف معاونت توسعه آمار و فناوری اطلاعات ITکارشناس ۱۳۷ ۴۸۵۰۱  
74 فاطمه اعلایی معاونت توسعه آمار و فناوری اطلاعات کارشناس آمار 139 48501