معاونت توسعه

تعداد بازدید:۶۱۶۱
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن فکس
1 فاطمه خوبان معاونت توسعه دفتر معاونت مسئول دفتر 114 48501  
2 احمد مقیمی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی سرپرست اداره پشتیبانی و امور رفاهی 178 48501  
3 مجید لطانی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارپرداز 131 48501  
4 احسان الهی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارپرداز 121 48501  
5 حمیدرضا سحری معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی انبار 121 48501  
6 امیر اشرفی معاونت توسعه دبیرخانه مسئول دبیرخانه 179 48501  
7 مهدی الماسی معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارشناس امور قراردادها 142 48501  
8 محسن جلادت معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارشناس امور قراردادها 142 48501  
9 پرویز خدایاریان معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارشناس امور رفاهی 199 48501  
10 ابوالفضل منفرد معاونت توسعه اداره پشتیبانی و امور رفاهی کارشناس میز خدمت 116 48501  
11 علی اسماعیلی معاونت توسعه مدیریت امور مالی مدیر مالی 173 48501  
12 محسن صفری معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس دریافت و پرداخت 187 48501  
13 معصومه بابایی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس دریافت و پرداخت 159 48501  
14 شهلا شاهی معاونت توسعه مدیریت امور مالی رئیس اداره حسابداری، تامین اعتبار، درآمد و پرسنلی 161 48501  
15 مریم موسی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس اعتبارات 160 48501  
16 نسرین چراغی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس اعتبارات 163 48501  
17 محمد خداورنلو معاونت توسعه مدیریت امور مالی بایگان امور مالی 132 48501  
18 مجید تنها معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس درآمد 165 48501  
19 منا رمانی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری معاونت ها 164 48501  
20 اعظم بینوا معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری معاونت ها 133 48501  
21 کوثر سلطانی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری معاونت ها 130 48501  
22 زهرا جمالی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس حسابداری معاونت ها 130 48501  
23 پوریا صدیق معاونت توسعه مدیریت امور مالی رئیس اداره رسیدگی 168 48501  
24 مجتبی قاسمی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس رسیدگی 170 48501  
25 مرتضی ناصری معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس رسیدگی 169 48501  
26 محمد شاهی معاونت توسعه مدیریت امور مالی کارشناس رسیدگی 171 48501  
27 سید محمدرضا محسنی معاونت توسعه مدیریت امور مالی امین اموال و جمعداری 192 48501  
28 سیده زهرا رهنما معاونت توسعه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد کارشناس بودجه 155 48501  
29 معصومه یاری معاونت توسعه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد مدیر بودجه 200 48501  
30 یدالله غلامی معاونت توسعه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد کارشناس بودجه 155 48501  
31 سیده زهرا رهنما معاونت توسعه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد کارشناس بودجه 124 48501  
32 حسن محمودی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی سرپرست اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی 147 48501  
33 مسعود عیوضی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس ساختمان 129 48501  
34 کاوه حری معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس ساختمان 120 48501  
35 محمد الماسی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس ساختمان 120 48501  
36 سید محمدرضا مکی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس تاسیسات 146 48501  
37 علی علی کرمی معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی کارشناس برق 144 48501  
38 معصومه جوانمرد معاونت توسعه منابع انسانی مدیر منابع انسانی 135 48501  
39 جواد خرامان معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس مسئول جذب 150 48501  
40 سیده مریم موسوی معاونت توسعه منابع انسانی کارگزین 149 48501  
41 آرزو قدیری معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس طبقه بندی مشاغل 134 48501  
42 زیبا ناطقی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس امور بازنشستگان 151 48501  
43 شهین قنواتی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس مهندسی مشاغل 174 48501  
44 سمیه والی معاونت توسعه منابع انسانی بایگانی 157 48501  
45 مصطفی صفا معاونت توسعه منابع انسانی کارگزین 136 48501  
46 زینب قراخانلو معاونت توسعه منابع انسانی بایگانی 157 48501  
47 زهرا سرشتی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس نقل و انتقالات 125 48501  
48 فاطمه فراهانی معاونت توسعه منابع انسانی بایگانی 190 48501  
49 فاطمه احمری معاونت توسعه منابع انسانی آموزش 156 48501  
50 ستاره مرادی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس طرح 148 48501  
51 سعیده باغچقی معاونت توسعه منابع انسانی کارشناس تحول 174 48501