مدیریت غذا و دارو

تعداد بازدید:۱۰۶۸۷
ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن فکس
1 شهناز مرادی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو مسئول دفتر 42200890 42200890
2 حامد دریکوند حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو امور اداری 42232443  
3 فهیمه آق حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو سرپرست اداره نظارت برفراورده های خوراکی آرایشی وبهداشتی 42216172  
4 محمود فضائلی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس فرآورده های خوراکی و آشامیدنی 42232443  
5 علی سرخیل حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس فرآورده های خوراکی و آشامیدنی 42232443  
6 مریم جلالی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس فرآورده های خوراکی و آشامیدنی 42216197  
7 محدثه قره شیخلو حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس فرآورده های خوراکی و آشامیدنی 42216197  
8 مریم منصوری حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس فراوده های آرایشی و بهداشتی 42237180  
9 زهرا  صالحی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس فراوده های آرایشی و بهداشتی 42237180  
10 فائزه قائم ملکی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو رئیس اداره  نظارت بر امور دارویی 42216203  
11 لیلا اورنگی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس امور داروهای مخدر 42214174  
12 عاطفه معصومی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس امور داروهای مخدر و رسیدگی به شکایات دارویی 42214174  
13 زهرا  جعفریان حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس امور دارویی و شرکت ها 42216193  
14 مهتا نگار ساوجی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس امور دارویی و شرکت ها 42216193  
15 مهدیه صفری حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس امور دارویی داروخانه ها 42200830  
16 محبوبه سرخیل حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس امور دارویی 42210088  
17 صبا محجوب حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل 42210088  
18 سمیه حیدری حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو عضو هیئت علمی 42216172  
19 ندا قاسم خانی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس آزمایشگاه 42210088  
20 ملیحه جلیلی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس فراورده های آرایشی وبهداشتی 42237180  
21 شبنم  علی اکبری مجد حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس فراورده های خوراکی وآشامیدنی 42216197  
22 مژده  قدیری حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو کارشناس آزمایشگاه 42210088  
23 حسن اوتادی حوزه ریاست مدیریت غذا و دارو متصدی خدمات عمومی 42210088