فراخوان‌ها - آرشیو

مزایده واگذاری اجاره مکان جهت تاسیس داروخانه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مزایده واگذاری اجاره مکان جهت تاسیس داروخانه منطبق با آیین نامه و ضوابط تاسیس , ارائه خدمات و اداره داروخانه ها را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۵۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۱ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب

مناقصه عمومی انجام بخشی از امور خدماتی و نظافت مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷شهریور و مدرس ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از امور خدماتی و نظافت مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۱ به مدت یک سال برگزار نماید.

ادامه مطلب