فراخوان‌ها - آرشیو

فراخوان جهت راه اندازی واحد انتشارات معاونت آموزش, تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مزایده واگذاری به صورت اجاره مکانی جهت راه اندازی واحد انتشارات معاونت آموزش , تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۵۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۹ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب

فراخوان راه اندازی غرفه‌ فروش مواد غذایی و بهداشتی در معاونت آموزش, تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مزایده واگذاری مکانی به صورت اجاره برای راه اندازی غرفه فروش مواد غذایی و بهداشتی معاونت آموزش , تحقیقات فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۸۰۰۰۰۰۰۸۵۰۰۰۰۰۰۵ برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

ادامه مطلب