آزمون های استخدامی - آرشیو

فراخوان شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نیروی تاسیسات

فراخوان شناسایی و در صورت نیاز بکارگیری نیروی تاسیسات

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در رشته شغلی تکنسین تاسیساتافراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون های کتبی ، عملی و مصاحبه تخصصی و پس از احراز صلاحیتهای عمومی ، بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید

ادامه مطلب
فراخوان جذب نیروی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی

فراخوان جذب نیروی کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد به استناد مجوز ۷۴۴/۱۰۵/د مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نیروهای مورد نیاز خود را در رشته های شغلی کاردان وکارشناس بالینی فوریت های پزشکی طبق جدول ذیل به صورت همکاری۸۹ روزه بدون ایجاد تعهد استخدامی دائم یا مستمر تا پایان دوره بحران بیماری کووید ۱۹ در قالب شرکتی به کارگیری نماید

ادامه مطلب