کلیپ - آرشیو

دکتر مجتبی ذکائی

سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه / مصاحبه تصویری

بحران جمعیت تنها در ۷ سال آینده که ۷ سال طلایی است قابل جبران است برای جایگزینی جمعیت و جوان نگه داشتن آن، باید شاخص نرخ باروری ۲/۵ باشد این درحالی ست که این شاخص در حال حاضر ۱/۶ است. پیری جمعیت باعث عدم تامین نیروی کار، تهدید چرخه اقتصادی، افزایش بار خدمات بهداشتی و درمانی است.

ادامه مطلب