آگهی فراخوان

۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۵:۳۹ کد : ۹۸۷ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۶۶۷
آگهی فراخوان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کد اقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از امور خدماتی و نظافت بیمارستان شهدای آسیابک , بیمارستان امام رضا ( ع ) و شبکه بهداشت زرندیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۲ به مدت یک سال برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز دوشنبه  مورخ  23 / 01 / 1400  می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 30 / 01 / 1400

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت  14 روز شنبه  مورخ 11  / 02  / 1400

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز یکشنبه  مورخ  12 / 02 / 1400  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخ 05 / 03 / 1400

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 967 , 655 , 484 , 1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و چهار میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و هفت ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116 ir )) با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه . ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز شنبه  11 / 02 / 1400 به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی 391967665 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود  

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی48501142 - 086 فکس 42223488 086 تماس یا به سایت  دانشکده به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768 

کلید واژه ها: مناقصه شرکت خدماتی


نظر شما :