مزایده واگذاری به صورت اجاره مکان جهت راه اندازی داروخانه شبانه روزی درمانگاه شهدای آسیابک

۰۷ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۹ کد : ۳۴۸۸ اطلاعیه ها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۳۳۸
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ در نظر دارد مزایده واگذاری به صورت اجاره مکان جهت راه اندازی داروخانه شبانه روزی درمانگاه شهدای آسیابک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۵۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۴ برگزار نماید

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 در نظر دارد مزایده واگذاری به صورت اجاره مکان جهت راه اندازی داروخانه شبانه روزی درمانگاه شهدای آسیابک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۵۰۰۲۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰4 برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند


تاریخ انتشار مزایده در سامانه تدارکات روز سه شنبه  مورخ  07 / 06 / 1402  می باشد .


مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ  11 / 06 / 1402  


مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز  سه شنبه  مورخ  21  / 06 / 1402

زمان گشایش پاکت ها : ساعت  8 صبح روز چهارشنبه مورخ 22 / 06 / 1402  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 17 / 07 / 1402

میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ 000 , 000 , 132 ریال ( صد و سی و دو میلیون ریال ) ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با شماره شبا  400100004001112906378116IR  به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه ( شناسه واریز 933123822100084001112906378116 ) ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 21 / 06 / 1402 به آدرس ساوه ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی 76651 – 39196
فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شود


شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از مکان مورد اجاره با شماره تلفن 09125591530  آقای محمودشاهی تماس حاصل نمایند
مهلت بازدید از تاریخ شنبه  11 / 06 / 1402  الی  سه شنبه  21 / 06 / 1402 به صورت روزانه از ساعت  00 : 09 الی  00 : 12  می باشد

 


نظر شما :