در دانشکده علوم پزشکی ساوه

مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی

۲۴ آبان ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۵ کد : ۲۶۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۶۴۹
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور سرویس ، تعمیر و نگهداری ، بازدید و راهبری کلیه تاسیسات و وسائل حرارتی و برودتی ، مکانیکی و برقی ساختمان ها و فضاهای تحت پوشش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه و واحد های تابعه در شهرستان های ساوه و زرندیه به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۲ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین ۹ نفر نیروی انسانی

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه  تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.


تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز شنبه مورخ  24 / 08 / 1399 می باشد.


مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 01 / 09 / 1399


مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز چهار شنبه  مورخ 12 / 09 / 1399 


زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 13 ظهر روز شنبه مورخ  15 / 09 / 1399 سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه 


مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 13 روز شنبه مورخ 06 / 10 / 1399


میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 967 / 109 / 303 ریال ( سیصد و سه میلیون و صد و نه هزار و نهصد و شصت و هفت ریال) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116ir )) با شناسه واریز  982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 12 / 09 / 1399 به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه تحویل اداره پشتیبانی وامور رفاهی گردد کد پستی 391967665 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی48501142 - 086 فکس 42223488 – 086 تماس یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.irذ و یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768  

 


نظر شما :