فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس

۱۲ آبان ۱۳۹۹ | ۱۴:۲۲ کد : ۲۲۸ فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۱۱۵۶
احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس به شماره (۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۰ ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای ۱۷ شهریور و مدرس

احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه  به شناسه ملی 14006664651 و کد اقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید و تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مجتمع بیمارستانی شهدای 17 شهریور و مدرس به شماره (2099000386000010 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.


-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز شنبه  تاریخ 10 / 08 / 1399 می باشد.
-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز شنبه  تاریخ  17 / 08 / 1399
-مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت  14 روز چهارشنبه  تاریخ 28 / 08 / 1399 
-زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت  13 ظهر  روز شنبه تاریخ  01 / 09 / 99  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه 
-مهلت اعتبار پیشنهادات : ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 18 / 09 / 1399


 میزان سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 450 , 028 , 300 , 2 ریال  (دو میلیارد و سیصد میلیون و بیست و هشت هزار و چهار صد و پنجاه ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب  4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا  400100004001112906378116ir )) با شناسه واریز  982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی ساوه : ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 28 / 08 / 1399 به آدرس   ابتدای  خیابان جمهوری  - ساختمان شماره یک  ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه کد پستی 76651 – 39196  تحویل اداره پشتیبانی وامور رفاهی تحویل گردد.  و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود . 


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی  08648501142- تماس فکس  08642223488 یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768  

 


نظر شما :