مناقصه عمومی امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۸:۳۳ کد : ۱۳۴۵ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۷۲۹
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به مدت یک سال

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کد اقتصادی 411533649395 در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری (نقلیه) ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۰ به مدت یک سال برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.


تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز یک شنبه مورخ  31 / 05 / 1400  می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14 روز یک شنبه  مورخ 07 / 06 / 1400
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت  14 روز شنبه مورخ 20  /  06 / 1400
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز  یکشنبه مورخ  21 / 06 / 1400  سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ  13 / 07 / 1400

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000 , 699 , 363 ریال (سیصد و شصت و سه میلیون و ششصد و نود و نه هزار ریال) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ((شبا  400100004001112906378116 ir)) با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه . ضمانت نامه و یا فیش واریزی تا پایان وقت اداری روز شنبه  20 / 06 / 1400 به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی 3919676651 و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.

 
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی48501142 - 086 فکس 42223488 – 086 تماس یا به سایت  دانشکده به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768  

 

کلید واژه ها: دانشکده علوم پزشکی ساوه


نظر شما :