پروژه اجرای دستمزدی سازه بتنی توسعه بیمارستان امام رضا ( ع ) شهرستان زرندیه

۰۲ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۹ کد : ۱۲۹۰ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۷۱۳
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه اجرای دستمزدی سازه بتنی توسعه بیمارستان امام رضا ( ع ) شهرستان زرندیه به شماره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به‌شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای پروژه اجرای دستمزدی سازه بتنی توسعه بیمارستان امام رضا ( ع ) شهرستان زرندیه به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www. setadiran. ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.


تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز شنبه مورخ ۰۲ / ۰۵ / ۱۴۰۰
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۰۹ / ۰۵ / ۱۴۰۰
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۹ / ۰۵ / ۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۰ / ۰۵ / ۱۴۰۰ سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات: مدت اعتبار پیشنهاد قیمت شرکت‌کنندگان در مناقصه حداکثر به مدت ۲۰ روز کاری می‌باشد
مهلت زمانی جهت بازدید از محل پروژه: از روز یکشنبه ۰۳ / ۰۵ / ۱۴۰۰ لغایت روز یکشنبه ۱۷ / ۰۵ / ۱۴۰۰
 

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۳۷۰، ۲۱۱، ۴۵۴ ریال ( چهار صد و پنجاه و چهار میلیون و دویست و یازده هزار و سیصد و هفتاد ریال ) ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا‌واریز وجه نقد به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( شبا ۴۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ IR ) به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه ضمانت نامه و یا فیش‌واریزی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۹ / ۰۵ / ۱۴۰۰ به آدرس ابتدای خیابان جمهوری - ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه تحویل اداره پشتیبانی وامور رفاهی تحویل گردد. کد پستی: ۷۶۶۵۱ - ۳۹۱۹۶ و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.


برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی۴۸۵۰۱۱۴۲ - ۰۸۶ فکس ۴۲۲۲۳۴۸۸ – ۰۸۶ تماس یا به سایت دانشکده به نشانی http: //www. savehums. ac. irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http: //iets. mprog. ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸


نظر شما :