آگهی فراخوان عمومی حمل و نقل درون شهری و برون شهری بهداشت زرندیه

۰۹ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۹ کد : ۱۲۳۲ اخبار و رویدادها فراخوان‌ها
تعداد بازدید:۴۸۱
آگهی فراخوان عمومی حمل و نقل درون شهری و برون شهری بهداشت زرندیه

آگهی فراخوان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به‌شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان زرندیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۰۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۷ به مدت یک سال برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www. setadiran. ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات: روز چهار شنبه مورخ ۰۹ / ۰۴ / ۱۴۰۰ می‌باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۵ / ۰۴ / ۱۴۰۰
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۲۶ / ۰۴ / ۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه مورخ ۲۷ / ۰۴ / ۱۴۰۰ سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه
مهلت اعتبار پیشنهادات: ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۱۹ / ۰۵ / ۱۴۰۰

میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ۵۰۰، ۷۰۴، ۷۱۹ ریال ( هفتصد و نوزده میلیون و هفتصد و چهار هزار و پانصد ریال ) ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه و یا‌واریز وجه نقد به شماره حساب ۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (( شبا ۴۰۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ ir )) با‌شناسه‌واریز ۹۸۲۱۲۳۸۲۲۱۰۰۰۷۴۰۰۱۱۱۲۹۰۶۳۷۸۱۱۶ به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه.

ضمانت نامه و یا فیش‌واریزی تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۶ / ۰۴ / ۱۴۰۰ به آدرس ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره پشتیبانی و امور رفاهی گردد کد پستی ۳۹۱۹۶۷۶۶۵ و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی۴۸۵۰۱۱۴۲ - ۰۸۶ فکس ۴۲۲۲۳۴۸۸ – ۰۸۶ تماس یا به سایت دانشکده به نشانی http: //www. savehums. ac. irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http: //iets. mprog. ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: ۴۱۹۳۴- ۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸


نظر شما :