آرشیو دستاوردها

اعطا مجوز راه اندازی مرکز رشد فناوری های سلامت به دانشکده علوم پزشکی ساوه

اعطا مجوز راه اندازی مرکز رشد فناوری های سلامت به دانشکده علوم پزشکی ساوه

"دکتر کوهستانی" معاون آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی گفت: خوشبختانه پس از پیگیری های به عمل آمده و فراهم کردن زیر ساخت های اولیه، مجوز راه اندازی مرکز رشد فناوری‌های سلامت به دانشکده علوم پزشکی ساوه از طرف وزارت بهداشت اعطا شد.

بیشتر