مطالب مرتبط با کلید واژه

تلفن مراکز خدمات بهداشتی و درمانی ساوه


مراکز خدمات بهداشتی و درمانی ساوه

ردیف نام مرکز خدمات درمانی شهرستان / شهر / روستا آدرس شماره تلفن ۱ مرکز جامع سلامت رحماندوست  ساوه (شهری) قاسم آباد - کوچه زینبیه 42224080 2 مرکز جامع سلامت رجبی  ساوه (شهری) خیابان بهزیستی - کوچه بهزیستی 24   42214330 ۳ مرکز جامع سلامت سرداران  ساوه (شهری) خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - روبروی اداره بیمه تامین ...