میز خدمت الکترونیک(معاونت توسعه مدیریت و منابع)

تعداد بازدید:۶۶۴
 معاونت توسعه مدیریت و منابع
  ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000)
                 
  ردیف عنوان خدمت آدرس اینترنتی مراحل گردش کار
(فلوچارت)
نوع ارائه خدمت ارائه پیشنهاد نظرسنجی  
   
  ۱ ارائه خدمات مرتبط با طرح مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیرا پزشکان (16061014000)     حضوری       
  2 تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان      الکترونیکی      
  ۳ صدور گواهی پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان      الکترونیکی - حضوری      
  4 صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان      الکترونیکی - حضوری       
                 

کلید واژه ها: میز خدمت معاونت توسعه