مطالب مرتبط با کلید واژه

استخدام بهداشتکار


استخدام نیروی انسانی در رشته شغلی بهداشتکار دهان و دندان

استخدام نیروی انسانی در رشته شغلی بهداشتکار دهان و دندان

دانشکده علوم پزشکی ساوه در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در رشته شغلی بهداشتکار دهان و دندان افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه شغلی پس از احراز صلاحیتهای عمومی ، بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید.

ادامه مطلب