نوبت دهی سالن شهید رهنمون (SDH)

تعداد بازدید:۳۰۲

شنبه      ۲۸ آبان ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

10 الی 11 / خانم قاسمی / اورژانس

 

یکشنبه   ۲۹ آبان ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

دوشنبه   ۳۰ آبان ماه

8 الی 14 / خانم طالب حسینی / معاونت درمان
 

 

--------------------------------------- آذر ماه ۱۴۰۱ ---------------------------------------

 

سه‌شنبه    ۱ آذر ماه

10 الی 12 / خانم زرچینی / مدیریت غذا و دارو

 

چهارشنبه  ۲ آذر ماه

8 الی 20 / آقای جاپلقی / اورژانس

 

پنج‌شنبه   ۳ آذر ماه

8 الی 20 / آقای جاپلقی / اورژانس

 

جمعه      ۴ آذر ماه

شنبه       ۵ آذر ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

10 الی 13 / خانم قدیری / مرکز بهداشت

 

یکشنبه    ۶ آذر ماه

8 الی 14 / خانم قاسمی / معاونت بهداشت

 

دوشنبه    ۷ آذر ماه

8 الی 10 / خانم مجیدی / معاونت بهداشت

13 الی 14 / خانم قاسمی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه   ۸ آذر ماه

8 الی 12 / خانم قاسمی / معاونت بهداشت

12 الی 15 / خانم بابایی / مرکز بهداشت

 

چهارشنبه  ۹ آذر ماه

8 الی 14 / خانم مجیدی / معاونت بهداشت

 

پنج‌شنبه  ۱۰ آذر ماه

جمعه      ۱۱ آذر ماه

شنبه      ۱۲ آذر ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

10:30 الی 13 / خانم سلطانی / معاونت بهداشت

 

یکشنبه  ۱۳ آذر ماه

9 الی 14 / خانم بابایی / مرکز بهداشت

 

دوشنبه   ۱۴ آذر ماه

10 الی 12/ خانم اسدبیگی/ مرکز بهداشت

8 الی 10 / خانم مجیدی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه  ۱۵ آذر ماه
8 الی 16 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

چهارشنبه ۱۶ آذر ماه

11 الی 13 / آقای علی فلاحتی/ بهداشت محیط

8.30 الی 10.30 / خانم قدیری / معاونت بهداشت

 

پنج‌شنبه  ۱۷ آذر ماه

جمعه     ۱۸ آذر ماه

شنبه       ۱۹ آذر ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

10 الی 12 / آقای قهاری / بسیج جامعه پزشکی

 

یکشنبه   ۲۰ آذر ماه

8 الی 9:30 / خانم مجیدی / معاونت بهداشت

9:30 الی 12 / آقای قدیمی/ بهداشت حرفه ای/ معاونت بهداشت

 

دوشنبه    ۲۱ آذر ماه

8 الی 12 /خانم امین فرقانی / مرکز بهداشت

 

سه‌شنبه  ۲۲ آذر ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

چهارشنبه ۲۳ آذر ماه

پنج‌شنبه  ۲۴ آذر ماه

جمعه     ۲۵ آذر ماه

شنبه      ۲۶ آذر ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه   ۲۷ آذر ماه

دوشنبه   ۲۸ آذر ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه   ۲۹ آذر ماه

8 الی 10/30 / خانم مجیدی/ معاونت بهداشت

چهارشنبه ۳۰ آذر ماه

 

--------------------------------------- دی ماه ۱۴۰۱ ---------------------------------------

 

پنج‌شنبه    ۱ دی ماه

جمعه      ۲ دی ماه

شنبه       ۳ دی ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۴ دی ماه

دوشنبه    ۵ دی ماه

سه‌شنبه   ۶ دی ماه

چهارشنبه ۷ دی ماه

پنج‌شنبه  ۸ دی ماه

جمعه      ۹ دی ماه

شنبه      ۱۰ دی ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه   ۱۱ دی ماه

8 الی 10 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

دوشنبه   ۱۲ دی ماه

سه‌شنبه  ۱۳ دی ماه

چهارشنبه ۱۴ دی ماه

پنج‌شنبه  ۱۵ دی ماه

جمعه     ۱۶ دی ماه

شنبه      ۱۷ دی ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه   ۱۸ دی ماه

دوشنبه   ۱۹ دی ماه

سه‌شنبه  ۲۰ دی ماه

چهارشنبه ۲۱ دی ماه

پنج‌شنبه ۲۲ دی ماه

جمعه    ۲۳ دی ماه

شنبه     ۲۴ دی ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه  ۲۵ دی ماه

             / خانم مجیدی / معاونت بهداشت

 

دوشنبه   ۲۶ دی ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه  ۲۷ دی ماه

چهارشنبه ۲۸ دی ماه

پنج‌شنبه  ۲۹ دی ماه

جمعه     ۳۰ دی ماه

 

--------------------------------------- بهمن ماه ۱۴۰۱ ---------------------------------------

 

شنبه       ۱ بهمن ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۲ بهمن ماه

دوشنبه    ۳ بهمن ماه

سه‌شنبه   ۴ بهمن ماه

چهارشنبه ۵ بهمن ماه

8 الی 10 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

پنج‌شنبه  ۶ بهمن ماه

جمعه     ۷ بهمن ماه

شنبه      ۸ بهمن ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۹ بهمن ماه

دوشنبه   ۱۰ بهمن ماه

سه‌شنبه   ۱۱ بهمن ماه

چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه

پنج‌شنبه  ۱۳ بهمن ماه

جمعه      ۱۴ بهمن ماه

شنبه       ۱۵ بهمن ماه

یکشنبه    ۱۶ بهمن ماه

دوشنبه    ۱۷ بهمن ماه

سه‌شنبه   ۱۸ بهمن ماه

چهارشنبه  ۱۹ بهمن ماه

پنج‌شنبه  ۲۰ بهمن ماه

جمعه      ۲۱ بهمن ماه

شنبه      ۲۲ بهمن ماه

یکشنبه   ۲۳ بهمن ماه

دوشنبه   ۲۴ بهمن ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه  ۲۵ بهمن ماه

چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه

پنج‌شنبه  ۲۷ بهمن ماه

جمعه     ۲۸ بهمن ماه

شنبه       ۲۹ بهمن ماه

یکشنبه   ۳۰ بهمن ماه

 

--------------------------------------- اسفند ماه ۱۴۰۱ ---------------------------------------

 

دوشنبه     ۱ اسفند ماه

سه‌شنبه    ۲ اسفند ماه

چهارشنبه  ۳ اسفند ماه

پنج‌شنبه   ۴ اسفند ماه

جمعه      ۵ اسفند ماه

شنبه        ۶ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه     ۷ اسفند ماه

دوشنبه     ۸ اسفند ماه

سه‌شنبه     ۹ اسفند ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

چهارشنبه  ۱۰ اسفند ماه

پنج‌شنبه    ۱۱ اسفند ماه

جمعه      ۱۲ اسفند ماه

شنبه       ۱۳ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۱۴ اسفند ماه

دوشنبه    ۱۵ اسفند ماه

سه‌شنبه    ۱۶ اسفند ماه

چهارشنبه  ۱۷ اسفند ماه

پنج‌شنبه   ۱۸ اسفند ماه

جمعه       ۱۹ اسفند ماه

شنبه        ۲۰ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه     ۲۱ اسفند ماه

دوشنبه    ۲۲ اسفند ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه   ۲۳ اسفند ماه

چهارشنبه  ۲۴ اسفند ماه

پنج‌شنبه   ۲۵ اسفند ماه

جمعه      ۲۶ اسفند ماه

شنبه       ۲۷ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۲۸ اسفند ماه

دوشنبه    ۲۹ اسفند ماه