نوبت دهی سالن شهید رهنمون (SDH)

تعداد بازدید:۱۱۸۵

 

--------------------------------------- بهمن ماه ۱۴۰۱ ---------------------------------------

 

شنبه       ۱ بهمن ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۲ بهمن ماه

10 الی 13 / خانم قاسمی / واحد گسترش معاونت بهداشت

13 الی 16 / خانم سلطانی / معاونت بهداشت

9 الی 10 / خانم اسدبیگی / معاونت بهداشت

 

دوشنبه    ۳ بهمن ماه

8 الی 14 / خانم قاسمی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه   ۴ بهمن ماه

10 الی 14 / خانم مجیدی / معاونت بهداشت

 

چهارشنبه ۵ بهمن ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

 

پنج‌شنبه  ۶ بهمن ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

جمعه     ۷ بهمن ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

شنبه      ۸ بهمن ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت
10 الی 13 / خانم مجیدی/ سالمندان/  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۹ بهمن ماه
9/30الی12 / آقای قدیمی / معاونت بهداشت
12 الی 14 / خانم اسدبیگی / معاونت بهداشت

دوشنبه   ۱۰ بهمن ماه

8 الی 14 / خانم قاسمی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه   ۱۱ بهمن ماه

10 الی 12 / خانم نقی لو / معاونت بهداشت

12 الی 15:30 / خانم مینایی / معاونت بهداشت

 

چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

پنج‌شنبه  ۱۳ بهمن ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

جمعه      ۱۴ بهمن ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

شنبه       ۱۵ بهمن ماه

یکشنبه    ۱۶ بهمن ماه

10/30 الی12/ خانم فاطمه قاسمی/ معاونت بهداشت
12الی 15 / جلسه فرآیندنویسی / خانم امین فرقانی / مرکزبهداشت


 

 

دوشنبه    ۱۷ بهمن ماه
11الی14 / خانم اسدبیگی/ معاونت بهداشت

سه‌شنبه   ۱۸ بهمن ماه

10 الی 12 / خانم زرچینی / غذا و دارو

 

چهارشنبه  ۱۹ بهمن ماه

8 الی 15 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

 

پنج‌شنبه  ۲۰ بهمن ماه

جمعه      ۲۱ بهمن ماه

شنبه      ۲۲ بهمن ماه

یکشنبه   ۲۳ بهمن ماه

دوشنبه   ۲۴ بهمن ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه  ۲۵ بهمن ماه

چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه

پنج‌شنبه  ۲۷ بهمن ماه

جمعه     ۲۸ بهمن ماه

شنبه       ۲۹ بهمن ماه

یکشنبه   ۳۰ بهمن ماه

 

--------------------------------------- اسفند ماه ۱۴۰۱ ---------------------------------------

 

دوشنبه     ۱ اسفند ماه

10 الی 12 / خانم شاطری / مرکز بهداشت

 

سه‌شنبه    ۲ اسفند ماه

9 الی 11 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

13 الی 15 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

 

چهارشنبه  ۳ اسفند ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

پنج‌شنبه   ۴ اسفند ماه

7 الی 19 / خانم کبری فهیمی / واحد روان/ معاونت بهداشت

جمعه      ۵ اسفند ماه

شنبه        ۶ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه     ۷ اسفند ماه

دوشنبه     ۸ اسفند ماه

9 الی 11 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

13 الی 15 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

 

سه‌شنبه     ۹ اسفند ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

چهارشنبه  ۱۰ اسفند ماه

پنج‌شنبه    ۱۱ اسفند ماه

جمعه      ۱۲ اسفند ماه

شنبه       ۱۳ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۱۴ اسفند ماه

12 الی 15 /خانم سلطانی / معاونت بهداشت

 

دوشنبه    ۱۵ اسفند ماه

10 الی 14 / خانم سلطانی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه    ۱۶ اسفند ماه

9 الی 11 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

13 الی 15 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

 

چهارشنبه  ۱۷ اسفند ماه

پنج‌شنبه   ۱۸ اسفند ماه

جمعه       ۱۹ اسفند ماه

شنبه        ۲۰ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

10 الی 15 / خانم سلطانی / معاونت بهداشت

 

یکشنبه     ۲۱ اسفند ماه

دوشنبه    ۲۲ اسفند ماه

8:30 الی 10:30 / خانم لطفی / معاونت بهداشت

 

سه‌شنبه   ۲۳ اسفند ماه

9 الی 11 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

13 الی 15 / خانم خدارحمی / معاونت آموزش

 

چهارشنبه  ۲۴ اسفند ماه

پنج‌شنبه   ۲۵ اسفند ماه

جمعه      ۲۶ اسفند ماه

شنبه       ۲۷ اسفند ماه

8 الی 10 / جلسه مدیران  معاونت بهداشت

 

یکشنبه    ۲۸ اسفند ماه

دوشنبه    ۲۹ اسفند ماه