مطالب مرتبط با کلید واژه

سلامت


داوطلبان سلامت بازوهای کمکی ارائه خدمات بهداشتی فعال در مناطق شهری هستند
مشاور علمی مشارکتهای اجتماعی دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت در مراسم تقدیر از داوطلبین و خیرین سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه عنوان نمود:

داوطلبان سلامت بازوهای کمکی ارائه خدمات بهداشتی فعال در مناطق شهری هستند

مشاور علمی مشارکتهای اجتماعی دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت در مراسم تقدیر از داوطلبین و خیرین سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه از داوطلبان سلامت با عنوان بازوهای کمکی ارائه خدمات بهداشتی فعال در مناطق شهری نام برد

ادامه مطلب