چشم انداز و ماموریت

تعداد بازدید:۲۳۹۸

چشم انداز دانشکده علوم پزشکی ساوه
دانشکده پیشرو در نهادینه سازی چشم انداز بیست ساله نظام و پیاده سازی سیاست های کلان و اهداف راهبردی برنامه پنجم توسعه
مأموریت دانشکده علوم پزشکی ساوه
سه حوزه اصلی مأموریتی دانشکده : ۱-آموزش و تأمین نیروی انسانی ۲- پژوهش و تأمین دانش مورد نیاز ۳-ارائه خدمات سلامت
·ظرفیت سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و مؤمن مورد نیاز نظام ارائه خدمات، نظام آموزش و نظام پژوهش سلامت
·تولید، تأمین و انتشار دانش سلامت در تراز جهانی
·تولید و تأمین ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه ای، ملی و استانی
·تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی
نوآوری در سه حوزه اصلی مأموریتی دانشکده و تجاری سازی در حوزه های اولویت دار دانشکده که دارای مزیتهای نسبی و رقابتی میباشد.
هدف غایی دانشکده علوم پزشکی ساوه
ارتقاء تأمین سلامت کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی جامعه تحت پوشش مستقیم و غیر مستقیم دانشکده
ارزش های دانشکده علوم پزشکی ساوه
·رعایت و ترویج ارزش های اسلامی و معنوی، حفظ کرامت انسانی و نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
·اهتمام به رعایت اخلاق حرفه ای
·شفافیت و پاسخگوئی دانشکده در قبال جامعه، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان
·حفظ و رعایت مالکیت فکری
·انجام کار گروهی در تمامی سطوح دانشگاهی

·تفکر استراتژیک در حل مسائل