معاونت درمان

فکس

شماره تلفن

سمت

محل خدمت

واحد

نام خانوادگی

نام

ردیف

42200648

48501194

مسئول دفتر و دبیرخانه

دفتر و دبیرخانه معاونت

معاونت درمان

خسروانی

محسن

1

48501184

مدیر نظارت بر درمان

اداره نظارت بر درمان

معاونت درمان

مرتضوی

سید مصطفی

2

48501145

کارشناس مسئول نظارت بر درمان

اداره نظارت بر درمان

معاونت درمان

زیادی

علی اصغر

3

48501145

کارشناس نظارت بر درمان

اداره نظارت بر درمان

معاونت درمان

رضایی

محمد

4

48501145

کارشناس نظارت بر درمان

اداره نظارت بر درمان

معاونت درمان

حسینی

محمد محسن

5

48501185

کارشناس نظارت بر درمان

اداره نظارت بر درمان

معاونت درمان

شجاعی

نفیسه

6

48501184

کارشناس دندان پزشکی

اداره نظارت بر درمان

معاونت درمان

کارگر

حسن

7

48501185

کارشناس صدور پروانه ها

اداره نظارت بر درمان

معاونت درمان

فرهنگ نیا

لیلا

8

48501186

رئیس اداره پرستاری

اداره پرستاری

معاونت درمان

رخشی

مینا

9

48501181

رئیس اداره آزمایشگاه

اداره آزمایشگاه ها

معاونت درمان

سلیمی

معصومه

10

48501143

رئیس اداره بیماری

اداره بیماری ها

معاونت درمان

قره چلویی

سپیده

11

48501188

کارشناس پرستاری

اداره پرستاری

معاونت درمان

طالب حسینی

راضیه

12

48501188

کارشناس آموزش بیمار

اداره پرستاری

معاونت درمان

صاحبی

فاطمه

13

48501189

کارشناس ایمنی بیمار

اداره پرستاری

معاونت درمان

مجیدی

رضوان

14

48501196

کارشناس عفونت و بیماری ها

اداره بیماری ها

معاونت درمان

زهره

سعیده

15

48501143

کارشناس تعالی خدمات بالینی

اداره بیماری ها

معاونت درمان

هوشمند

سمیه

16

48501196

کارشناس نیروهای تخصصی

اداره بیماری ها

معاونت درمان

رحمانی

سارا

17

48501197

کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

معاونت درمان

شمس

فاطمه

18

48501197

کارشناس تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

معاونت درمان

خنک خان

بهناز

19

48501176

کارشناس اقتصاد در درمان

معاونت درمان

افشاری

مهناز

20

48501177

کارشناس مامایی

معاونت درمان

همتی

فاطمه

21

48501177

کارشناس مامایی

معاونت درمان

ممتازی

نسرین

22

48501181

کارشناس امور آزمایشگاه ها

اداره امور آزمایشگاه ها

معاونت درمان

سعیدی

امیر حسین

23

48501181

کارشناس امور آزمایشگاه ها

اداره امور آزمایشگاه ها

معاونت درمان

احمدی

الناز

24