معاونت توسعه

فکس

شماره تلفن

سمت

محل خدمت

واحد

نام خانوادگی

نام

ردیف

48501178

سرپرست اداره پشتیبانی و امور رفاهی

اداره پشتیبانی و امور رفاهی

معاونت توسعه

مقیمی

احمد

1

48501179

کارپرداز

اداره پشتیبانی و امور رفاهی

معاونت توسعه

صادقی پور

حمیدرضا

2

48501121

کارپرداز

اداره پشتیبانی و امور رفاهی

معاونت توسعه

الهی

احسان

3

48501179

مسئول دبیرخانه

دبیرخانه

معاونت توسعه

صادقی

خدیجه

4

48501199

کارشناس امور رفاهی

اداره پشتیبانی و امور رفاهی

معاونت توسعه

الماسی

مهدی

5

48501142

کارشناس امور قراردادها

اداره پشتیبانی و امور رفاهی

معاونت توسعه

جلادت

محسن

6

48501114

مسئول دفتر

دفتر معاونت

معاونت توسعه

قاسمی

سمانه

7

48501173

مدیر مالی

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

اسماعیلی

علی

8

48501187

کارشناس دریافت و پرداخت

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

صفری

محسن

9

48501159

کارشناس دریافت و پرداخت

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

بابایی

معصومه

10

48501161

رئیس اداره حسابداری، تامین اعتبار، درآمد و پرسنلی

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

شاهی

شهلا

11

48501160

کارشناس اعتبارات

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

موسی

مریم

12

48501163

کارشناس اعتبارات

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

چراغی

نسرین

13

48501132

بایگان امور مالی

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

خداورنلو

محمد

14

48501165

کارشناس درآمد

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

امیری آشتیانی

مهدی

15

48501133

کارشناس حسابداری معاونت ها

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

رمانی

منا

16

48501133

کارشناس حسابداری معاونت ها

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

بینوا

اعظم

17

48501170

کارشناس رسیدگی

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

صدیق

پوریا

18

48501171

کارشناس رسیدگی

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

قاسمی

مجتبی

19

48501169

کارشناس رسیدگی

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

تنها

مجید

20

48501192

امین اموال و جمعداری

مدیریت امور مالی

معاونت توسعه

محسنی

سید محمدرضا

21

48501124

کارشناس بودجه

برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

معاونت توسعه

رهنما

سیده زهرا

22

48501155

کارشناس بودجه

برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

معاونت توسعه

یاری

معصومه

23

48501155

کارشناس بودجه

برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

معاونت توسعه

مولایی

حوریه

24

48501147

سرپرست اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی

اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

معاونت توسعه

ذگردی

سید محمد مهدی

25

48501129

کارشناس ساختمان

اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

معاونت توسعه

عیوضی

مسعود

26

48501129

کارشناس ساختمان

اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

معاونت توسعه

حری

کاوه

27

48501146

کارشناس ساختمان

اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

معاونت توسعه

محمودی

حسن

28

48501146

کارشناس تاسیسات

اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

معاونت توسعه

مکی

سید محمدرضا

29

48501146

اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

معاونت توسعه

قسمتی

محمد

30

48501147

کارشناس برق

اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

معاونت توسعه

علی کرمی

علی

31

48501135

مدیر منابع انسانی

منابع انسانی

معاونت توسعه

جوانمرد

معصومه

32

48501150

کارشناس مسئول جذب

منابع انسانی

معاونت توسعه

خرامان

جواد

33

48501149

کارگزین

منابع انسانی

معاونت توسعه

موسوی

سیده مریم

34

48501134

کارشناس طبقه بندی مشاغل

منابع انسانی

معاونت توسعه

قدیری

آرزو

35

48501151

کارشناس امور بازنشستگان

منابع انسانی

معاونت توسعه

ناطقی

زیبا

36

48501174

کارشناس مهندسی مشاغل

منابع انسانی

معاونت توسعه

قنواتی

شهین

37

48501156

کارشناس آموزش مداوم و ضمن خمدت

منابع انسانی

معاونت توسعه

والی

سمیه

38

48501136

کارشناس نقل و انتقالات

منابع انسانی

معاونت توسعه

صفا

مصطفی

39

48501157

بایگان

منابع انسانی

معاونت توسعه

خدایاریان

پرویز

40