دفتر ریاست

دفتر ریاست

 سید محمد عطارد

رئیس دفتر ریاست

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


برخی سوابق مدیریتی:
-مدیر امور عمومی مرکز بهداشت ساوه 90-87
-معاون شبکه بهداشت و درمان ساوه92-90
- مدیر روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه 94-92
- رئیس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت دانشکده علوم پزشکی ساوه93-92
- مدیر بیمارستان شهداء آسیابک 97-95