انتصابات

انتصاب سرپرست معاونت درمان

انتصاب سرپرست معاونت درمان

طی حکمی از سوی دکتر مهدی مصری رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه دکتر محمد مهدی مصری مجتهدی به سمت سرپرست معاون درمان منصوب شد.