اخبار خیرین

۵۰ بسته مواد غذایی و شوینده بهداشتی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال برای مادران باردار و کودکان زیر ۶ سال

۵۰ بسته مواد غذایی و شوینده بهداشتی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال برای مادران باردار و کودکان زیر ۶ سال

بسته مواد غذایی و شوینده بهداشتی به ارزش ۱۰۰ میلیون ریال برای مادران باردار و کودکان زیر ۶ سال که بعلت مشکل معیشتی دچار سوء تغذیه شده اند اهدا شد