فراخوان مزایده

۱۲ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۴ کد : ۷۷۵ اخبار و رویدادها مناقصه ها
تعداد بازدید:۲۸۹
فراخوان مزایده

احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کداقتصادی 411533649395 در نظر دارد واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهید مصطفی خمینی ( ره ) جهت کاربری و ارائه خدمات سطح 3 در شیفت صبح و خدمات سطح 2 و 3  در شیفت عصر با اولویت گروه هدف و جمعیت تحت پوشش را همراه با دو دستگاه یونیت و تجهیزات موجود واقع در مرکز به صورت دو شیفت کاری صبح و عصر را به صورت مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۵۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۱ به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند

تاریخ انتشار مزایده در سامانه تدارکات روز یکشنبه  مورخ  10 / 12 / 1399 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 16 / 12 / 1399

مهلت بازدید از تاریخ  16 / 12 / 1399  الی  20 / 12 / 1399  به صورت روزانه از ساعت  00 : 08  الی  00 : 12 می باشد .

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 26 / 12 / 1399

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز  چهارشنبه  مورخ  27 / 12 / 1399 سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

مدت زمان اعتبار پیشنهادات تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ  24 / 01 / 1400

میزان  سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 000 , 000 , 72 ریال ( هفتاد و دو میلیون ریال ) ضمانتنامه بانکی با اعتبارحداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبا 400100004001112906378116 IR  با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه : پاکت الف تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 26 / 12 / 99 به آدرس ساوه میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره امور پشتیبانی رفاهی گردد  

کد پستی76651 - 39196  و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود  

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی  08648501142- تماس فکس  08642223488 یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768 

احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی 14006664651 و کداقتصادی 411533649395 در نظر دارد واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت شهید مصطفی خمینی ( ره ) جهت کاربری و ارائه خدمات سطح 3 در شیفت صبح و خدمات سطح 2 و 3  در شیفت عصر با اولویت گروه هدف و جمعیت تحت پوشش را همراه با دو دستگاه یونیت و تجهیزات موجود واقع در مرکز به صورت دو شیفت کاری صبح و عصر را به صورت مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۵۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۰۱ به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط به مدت یک سال واگذار نماید کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند

تاریخ انتشار مزایده در سامانه تدارکات روز یکشنبه  مورخ  10 / 12 / 1399 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت : تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 16 / 12 / 1399

مهلت بازدید از تاریخ  16 / 12 / 1399  الی  20 / 12 / 1399  به صورت روزانه از ساعت  00 : 08  الی  00 : 12 می باشد .

مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 26 / 12 / 1399

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز  چهارشنبه  مورخ  27 / 12 / 1399 سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه

مدت زمان اعتبار پیشنهادات تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ  24 / 01 / 1400

میزان  سپرده شرکت در مزایده : مبلغ 000 , 000 , 72 ریال ( هفتاد و دو میلیون ریال ) ضمانتنامه بانکی با اعتبارحداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبا 400100004001112906378116 IR  با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه : پاکت الف تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 26 / 12 / 99 به آدرس ساوه میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره امور پشتیبانی رفاهی گردد  

کد پستی76651 - 39196  و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود  

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی  08648501142- تماس فکس  08642223488 یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768 


نظر شما :