فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مرکزخدمات جامع سلامت شهری جوادالائمه ( شهرک علوی )

۰۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۵۸ کد : ۵۵۷ مناقصه ها
تعداد بازدید:۱۶۹
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کد اقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز خدمات جامع سلامت شهری جوادالائمه ( شهرک علوی ) به شماره ۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یک سال برگزار نماید.
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مرکزخدمات  جامع سلامت شهری جوادالائمه ( شهرک علوی )

احتراما دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه  به شناسه ملی 14006664651 و کد اقتصادی  411533649395 در نظر دارد واگذاری خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز خدمات جامع سلامت شهری جوادالائمه ( شهرک علوی ) به شماره ۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یک سال برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .                             
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز  چهارشنبه  تاریخ  08 / 11 / 1399  می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز دو شنبه  تاریخ  13 / 11 / 1399           
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز  یکشنبه  تاریخ  26 / 11 / 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح  روز دوشنبه  تاریخ  27 / 11 / 99 سالن جلسات دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه
میزان  سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 385 , 692 , 655  ریال ( ششصد و پنجاه و پنج میلیون و ششصد و نود و دو هزار و سیصد و هشتاد و پنج ریال ) ضمانتنامه بانکی با اعتبارحداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبا 400100004001112906378116 IR  با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه : پاکت الف تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 26 / 11 / 99 به آدرس ساوه میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری  ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره امور پشتیبانی و رفاهی گردد  
کد پستی76651 - 39196  و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود  
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی و امور رفاهی  08648501142- و یا فکس  08642223488 و یا به سایت دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737  و  85193768  

کلید واژه ها: فراخوان مناقصه ساوه دانشکده علوم پزشکی


( ۱ )

نظر شما :