فراخوان مناقصه

۰۶ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۹ کد : ۴۱۴ مناقصه ها
تعداد بازدید:۲۳۸
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱ و کداقتصادی ۴۱۱۵۳۳۶۴۹۳۹۵ در نظر دارد انجام بخشی از امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری ( نقلیه ) شبکه بهداشت زرندیه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۰۳۸۶۰۰۰۰۱۶ به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یک سال واگذار نماید.
فراخوان مناقصه

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه  تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تدارکات روز شنبه  مورخ  06 / 10 / 1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 11 / 10 / 1399
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد : تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 23 / 10 / 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح روز  چهارشنبه  مورخ  24 / 10 / 1399 سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی ساوه
مدت زمان اعتبار پیشنهادات تا ساعت 15 روز شنبه مورخ  18 / 11 / 1399
میزان  سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ 000 , 814 , 464 ریال ( چهارصد و شصت و چهار میلیون و هشتصد و چهارده هزار ریال ) ضمانتنامه بانکی با اعتبارحداقل سه ماه و یا واریز وجه نقد به شماره حساب 4001112906378116 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبا 400100004001112906378116 IR  با شناسه واریز 982123822100074001112906378116 به نام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه : پاکت الف تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 23 / 10 / 99 به آدرس ساوه میدان مادر ابتدای خیابان جمهوری   ساختمان شماره یک ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه تحویل اداره امور پشتیبانی رفاهی گردد  
کد پستی76651 - 39196  و فایل pdf ضمانت نامه در سامانه تدارکات بارگذاری شود  
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن اداره امورپشتیبانی وامور رفاهی  08648501142- تماس فکس  08642223488 یا به سایت  دانشکده  به نشانی  http://www.savehums.ac.irو یا به پایگاه ملی مناقصات به ادرس http://iets.mprog.ir مراجعه فرمائید اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934- 021 دفتر ثبت نام  : 88969737 و  85193768  

کلید واژه ها: مناقصه ساوه دانشکده علوم پزشکی زرندیه


نظر شما :