آموزش مدیریت پروژه و استفاده از روش های مدیریتی حل مشکل با رویکرد صنعتی

تاریخ : ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

کارشناسان و بازرسین بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی و کارشناسان صنایع