تقویمکارگاه بیماری های منتقله از پشه

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

گروه هدف : کاردان  /کارشناسان ستادی ومراکز بهداشتی و بیمارستان وآزمایشگاه  وفوریتها/ مراقبین سلامت/بهورزان/بهیار/پرستار/ پزشکان مراکز

عوارض واکسن

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

گروه هدف : بهورز،مراقب، ماما،بهداشت عمومی کادران و کارشناس ،پرستار - مبارزه با بیماری ها ، پزشک


تغذیه در پیشگیری از کرونا

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

گروه هدف : تغذیه و کارشناسان بهداشت(اداری و مرکز بهداشت و واحدهای تابعه) در قالب وبینار


نیاز سنجی

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

گروه هدف : مراقب- ماما و بهورز -کارشناتسان بهداشت ستاد


رانندگی تدافعی

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

گروه هدف : پرستار-کاردان و کارشناس فوریت های پزشکی -کاردان وکارشناس بیهوشی


کارگاه احیای اطفال

۰۱ خرداد ۱۴۰۰

گروه هدف : کارشناس پرستاری، بیهوشی، ماما، اتاق عمل ،کمک پرستار ،بهیار،پزشک عمومی،فوریت ها